Algemene voorwaarden

Door onze website te bezoeken of een bestelling te plaatsen, accepteert u onherroepelijk de volgende Algemene Voorwaarden van s.Oliver Sales GmbH & Co. KG (hierna aangeduid als s.Oliver). Deze Algemene Voorwaarden zijn bepalend voor elk gebruik van de s. Oliver online shop en in het bijzonder de productaanbiedingen. Houd er rekening mee dat deze voorwaarden regelmatig kunnen worden geactualiseerd: wij raden daarom aan deze steeds zorgvuldig te lezen wanneer u ons bezoekt. s.Oliver aanvaardt geen andere Algemene Voorwaarden, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

Kosteloos omruil- en herroepingsrecht

De consument is gerechtigd de verkoper te informeren als hij van de aankoop wil afzien, zonder bijkomende kosten en zonder opgave van reden, zulks binnen 14 kalenderdagen volgend op de dag van levering van de artikelen of het afsluiten van de serviceovereenkomst.

Binnen 14 kalenderdagen volgend op de dag dat u de aangekochte artikelen hebt ontvangen, kunt u alle artikelen die u hebt gekocht via de s.Oliver online shop retourneren zonder opgave van redenen naar het volgende adres:

s.Oliver Online Shop
Parcels 4 You
P/A Antwerpen X
Noorderlaan 395
2099 Antwerpen X

Gebruik – indien aanwezig – het label voor retouren dat bij de bestelling is gevoegd. Houd er tevens rekening mee dat de producten die worden geretourneerd, in een normale gebruiksstaat moeten verkeren, zulks met het doel van controle van het product – zoals gebruikelijk voor het passen in een winkel – en dat de originele labels aanwezig moeten zijn. Als het product in een slechtere staat verkeert als gevolg van verder gebruik, behouden wij ons het recht voor hiervoor kosten in rekening te brengen.

Neem ook de instructies voor retouren in acht, zoals vermeld onder punt "Wettelijk herroepingsrecht".

Levering / verzendkosten

De verzendkosten bedragen €4,95 voor iedere bestelling.

De levertijd wordt weergegeven bij het bestelproces (stap 1 t/m 3). Het minimum bestelbedrag bedraagt € 24,00. Wij leveren aan België. Wij leveren niet aan andere landen.

Prijzen en betaalwijzen

Alle prijzen die staan aangegeven in de s.Oliver online shop zijn exclusief verzendkosten en inclusief de geldige Belgische btw. Alle prijzen worden aangegeven in Euro's. Je kunt kiezen of je het product op rekening wilt betalen, met Bancontact, PayPal, Mastercard of Visa Card.

Wanneer u kiest voor een factuur, dient het bedrag binnen 14 dagen na ontvangst van de producten te worden betaald. Als u afzonderlijke artikelen van een factuur reeds hebt geretourneerd, kan het factuurbedrag worden verminderd met de prijs voor geretourneerde artikelen.

Bovendien is de klant verplicht om in geval van een betalingsachterstand alle door adequate maatregelen veroorzaakte kosten voor invordering van openstaande vorderingen te vergoeden, o.a. procesrechtelijke plicht voor terugbetaling van de onkosten, moratoire rente van wettelijk toegestane hoogte, onkosten, incassokosten (o.a. kosten van een ingeschakeld incassobureau en een aangestelde advocaat) en administratieve kosten. Als u te laat bent met betalen, is s.Oliver gerechtigd om aanmaningskosten ter hoogte van € 7,50 te berekenen voor zowel de tweede als derde aanmaning.

Informatie over uw betalingsgedrag tot dusver en de score om uw kredietwaardigheid in de toekomst te kunnen beoordelen (waarschijnlijkheidswaarden die berusten op mathematisch-statistisch procedés en waarbij gebruik wordt gemaakt van adresgegevens) ontvangen we van Focum België BVBA, Bellevue 3 B, 9050 Gen.

Goedkeuring van bestellingen

s.Oliver online shop is niet verplicht tot het accepteren van online orders. s.Oliver online shop is vrij om te beslissen of zij een online bestelling accepteert. Indien s.Oliver een online bestelling niet uitvoert, stelt s.Oliver online shop de besteller hiervan direct op de hoogte.

s.Oliver online shop accepteert geen bestellingen die zijn geplaatst door klanten jonger dan 18 jaar.

Een bestelling vormt geen bindende aankoopovereenkomst. Levering van de artikelen is afhankelijk van een tijdige betaling van de prijs. Bij betalingsvertragingen wordt de levertermijn overeenkomstig verlengd. Tenzij expliciet anders vermeld in de artikelomschrijving, worden alle artikelen geleverd zonder de weergegeven decoratie. s.Oliver doet er alles aan om ervoor te zorgen dat kleuren en beschrijving van de artikelen zo nauwkeurig mogelijk is. U dient er echter rekening mee te houden dat beeld en kleurkwaliteit kunnen verschillen, afhankelijk van uw scherm, en dat s. Oliver niet kan garanderen dat uw scherm exact alle kenmerken en details van het actuele artikel nauwkeurig weergeeft.

Voor het plaatsen van een bindende bestelling via het online systeem met winkelmandje moeten de volgende stappen worden ondernomen: Leg de door jou geselecteerde artikelen in het virtuele winkelmandje door te klikken op 'In het winkelmandje'. Je kunt het winkelmandje op elk gewenst openen en hierin wijzigingen aanbrengen door op dezelfde knop te klikken. Nadat je de gewenste artikelen in het winkelmandje hebt gelegd en via het winkelmandje op de knop 'Naar de kassa' hebt geklikt, worden de opties 'Inloggen', 'Nu registreren' en 'Verder zonder registreren' weergegeven.
Vervolgens kom je via het selecteren van (1) factuur- & bezorgadres, verzendmethode, het accepteren van onze algemene voorwaarden en (2) de betaalmethode bij (3) terecht bij het besteloverzicht. Hier kun je nogmaals je bestelgegevens controleren, wijzigen of de bestelling annuleren (bijvoorbeeld door het browservenster te sluiten).
De bestelling is pas volledig afgerond als je op de knop 'Nu kopen' klikt.
Tenzij nadrukkelijk anders vermeld in de artikelbeschrijving, worden alle artikelen zonder de afgebeelde decoratie geleverd.

Transportschade

Als bij levering van het product de verpakking of de inhoud kennelijk is beschadigd, dienen klanten hierover direct een klacht in te dienen, ongeacht de garantieclaims, bij de betreffende leverancier. Bovendien dienen zij het betreffende product te weigeren en dienen zij direct (uiterlijk 24 uur na ontvangst) contact op te nemen met de s.Oliver online shop via onze gratis service-hotline op 0800-82331, of per email via service@soliver-online.be, zodat s.Oliver Online Shop zijn rechten jegens de leverancier kan beschermen.

* regulier vast tarief van uw telefoonaanbieder, mobiele tarief kann variëren

Opslaan van bewoordingen uit de overeenkomst

s.Oliver slaat geen contractbewoordingen op, d.w.z. deze kunnen niet worden opgevraagd nadat de bestelprocedure is afgerond. U kunt echter de bestelgegevens direct afdrukken, nadat u de bestelling hebt geplaatst.

Eigendomsvoorbehoud

De artikelen blijven eigendom van s.Oliver tot volledige betaling heeft plaatsgevonden.

Wettelijk herroepingsrecht

Recht van herroeping

U hebt het recht om binnen 14 dagen zonder opgave van redenen deze overeenkomst te herroepen. Het recht tot herroeping bestaat 14 dagen vanaf de dag dat u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, de goederen (resp. in geval van deelleveringen de laatste goederen) in bezit heeft genomen.

Om uw recht van herroeping waar te nemen, dient u ons via een duidelijke verklaring (bijv. een per post verstuurde brief of e-mail) te informeren over uw besluit om de overeenkomst te herroepen. Hiervoor kunt u gebruik maken van het bijgevoegde modelformulier voor herroeping, dit is echter niet verplicht. Uw herroeping dient te worden gericht aan:

E-Mail: widerruf@soliver.com

Gratis service-hotline op 0800-82331

Of per post:: s.Oliver Sales GmbH & Co. KG, eCommerce, Ostring, 97228 Rottendorf, Duitsland

* regulier vast tarief van uw telefoonaanbieder, mobiele tarief kann variëren

U kunt de overeenkomst ook herroepen door de goederen zonder commentaar te retourneren. Voor zover er wegens omstandigheden geen afwijkende situatie ontstaat, wordt de retournering van de goederen zonder commentaar als herroepingsverklaring waargenomen.

Om de herroepingstermijn na te komen, volstaat het om de mededeling betreffende het waarnemen van het recht van herroeping resp. de goederen voor verstrijken van de termijn van herroeping zonder commentaar te versturen.

Gevolgen van herroeping

Indien u deze overeenkomst herroept, dienen wij alle betalingen die wij van u hebben ontvangen, incl. verzendkosten (met uitzondering van bijkomende kosten die zijn ontstaan doordat u een andere verzendwijze hebt gekozen dan de door ons aangeboden, goedkoopste standaardbezorging), onverwijld en uiterlijk binnen 14 dagen na ontvangst van uw mededeling over de herroeping van deze overeenkomst terug te betalen. Voor de terugbetaling maken wij gebruik van dezelfde methode die u voor de oorspronkelijke transactie hebt toegepast, het zij dat er met u nadrukkelijk iets anders overeen is gekomen; in geen geval worden u kosten voor deze terugbetaling berekend. Wij kunnen een terugbetaling weigeren totdat wij de waren weer van u in ontvangst hebben genomen of tot u hebt aangetoond dat u de goederen hebt geretourneerd, al naar gelang welk geval eerder van toepassing is. U dient de goederen onverwijld en in ieder geval binnen 14 dagen vanaf de dag waarop u ons over de herroeping van de overeenkomst hebt geïnformeerd naar het volgende adres te retourneren of overhandigen:

s.Oliver Online Shop, Parcels 4 You, P/A Antwerpen X, Noorderlaan 395, 2099 Antwerpen X

De termijn wordt nagekomen mits u de waren voor het verstrijken van de termijn van 14 dagen retourneert. Wij nemen de kosten van de retournering voor onze rekening. U dient de waardevermindering van de goederen slechts voor uw rekening te nemen als deze waardevermindering het gevolg is van het hanteren van de goederen, verdergaand dan nodig is om de aard, de kenmerken en het functioneren van de goederen vast te stellen.
Met het onderstaande modelformulier voor herroeping vervullen wij slechts onze wettelijke informatieplicht. Het is niet noodzakelijk dat u ons de herroeping apart, bijv. m.b.v. het onderstaande formulier, mededeelt. Een retournering van de goederen zonder commentaar is als herroepingsverklaring voldoende.

Modelformulier voor herroeping

(Als u de overeenkomst wilt herroepen, dient u dit formulier in te vullen en aan ons terug te sturen)

  • Naar s.Oliver Sales GmbH & Co. KG, eCommerce, Ostring, 97228 Rottendorf, e-mail: widerruf@soliver.com
  • Bij dezen herroep(en) ik/wij (*) de door mij/ons (*) afgesloten overeenkomst over de aankoop van de volgende goederen (*)/ de levering van de volgende service (*)
  • Besteld op (*)/ontvangen op (*)
  • Naam van de consument(en)
  • Adres van de consument(en)
  • Handtekening van de consument(en) (slechts in geval van schriftelijke mededeling)
  • Datum

(*) Doorstrepen wat niet van toepassing is

Gegevensbescherming en bescherming van crediteuren

In principe worden alle persoonlijke gegevens vertrouwelijk behandeld in overeenstemming met de richtlijnen voor gegevensbescherming van s. Oliver.

De verzamelde persoonlijke gegevens worden verwerkt, gebruikt en opgeslagen met als doel het toepassen en uitvoeren van uw bestelling. Indien nodig worden uw gegevens doorgestuurd naar dochterondernemingen en /of onze servicepartners, die de gegevens verwerken en gebruiken om uw bestellingen af te handelen.

Focum België BVBA, Bellevue 3 B, 9050 Gen

Nadat de gegevens zijn verwerkt, worden alle maatregelen getroffen om uw gegevens krachtens de wet te beschermen.

Kwaliteitsgarantie

In geval van aangekochte goederen met gebreken heeft de consument recht op kwaliteitsgarantie conform de wettelijke voorschriften. De klant kan met name een nakoming bij non-conformiteit verlangen (nieuwe levering of herstel van gebreken). s.Oliver behoudt zich echter het recht voor om de klant een nieuwe levering aan te bieden als het herstel van de gebreken een onevenredige inspanning vergt. De aanspraak op garantie verloopt twee jaar na levering van de goederen. De koper dient zijn aanspraak op garantie geldend te maken door het bestelnummer, zijn naam en adres, evenals een korte reden te vermelden. Op verzoek van s.Oliver retourneert de koper de defecte goederen ter controle op kosten en risico van s.Oliver naar het volgende adres:

s.Oliver Online Shop
Parcels 4 You
P/A Antwerpen X
Noorderlaan 395
2099 Antwerpen X

Auteursrecht en handelsmerken

De inhoud van deze website, inclusief teksten, grafieken, foto's, illustraties, afbeeldingen, bewegende afbeeldingen, geluiden en software is auteursrechtelijk beschermd. Het downloaden of gebruik is alleen toegestaan voor privé-doeleinden. Publiceren, distribueren, reproduceren en ander gebruik van de afbeeldingen is verboden.
Alle op de website gebruikte handelsmerken van s.Oliver zijn - tenzij anders vermeld - onze handelsmerken. Deze mogen niet gebruikt worden zonder onze schriftelijke goedkeuring vooraf.

Bedrijfsinformatie

s.Oliver Sales GmbH & Co. KG
Ostring
D-97228 Rottendorf
Duitsland

Gratis service-hotline op 0800-82331*

E-Mail: service@soliver-online.be

Beherende vennoot:
s.Oliver Sales Verwaltung SARL, 1, Grand-Rue, L-8372 Hobscheid, RCS Luxembourg, B 259790

Directie: Jürgen Otto (Voorzitter), Kai Bauknecht, Carsten Schmitz, Thomas Rothe

AG Würzburg HRA 7662
Btw-nummer: DE 812 318 148
Würzburg-Schweinfurt Kamer van Koophandel en Fabrieken

Online geschillenbeslechting overeenkomstig artikel 14, lid 1 van de ODR-verordening:
De Europese Commissie stelt een platform voor online geschillenbeslechting (ODR) ter beschikking. Dit platform vindt u hier. De s.Oliver Sales GmbH & Co. KG is niet bereid of verplicht tot deelname aan geschillenbeslechtingsprocedures voor een geschillencommissie.

* regulier vast tarief van uw telefoonaanbieder, mobiele tarief kann variëren

Disclaimer voor links van derden

Voor zover websites van andere aanbieders voorhanden zijn, hebben wij geen invloed op diens inhoud. Om deze reden kan voor deze inhoud geen verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid worden overgenomen. Voor de inhoud van deze websites is telkens de desbetreffende aanbieder of exploitant van de websites verantwoordelijk. De gekoppelde websites werden op het moment van koppelen gecontroleerd op mogelijke schendingen van het recht en herkenbare wetsovertredingen. Illegale inhoud was op het moment van koppelen niet herkenbaar. Een permanente inhoudelijke controle van de gekoppelde websites is echter zonder concrete aanwijzingen voor een wetsovertreding niet aanvaardbaar. Bij bekendwording van schendingen van het recht worden dergelijke links onmiddellijk verwijderd.

Toepasselijk recht en jurisdictie

Elke overeenkomst tussen u en s. Oliver valt onder de wetten van België. De rechtbanken van België beschikken over exclusieve jurisdictie. Indien u een Europees staatsburger bent, zullen de rechtbanken van uw woonplaats exclusieve jurisdictie hebben.

Indien één van deze voorwaarden ongeldig blijkt, blijven de overige bepalingen onverminderd van kracht.

Update 20-03-2024

Opslaan als PDF