Privacyverklaring

Wij heten u welkom op onze website en bedanken u voor uw interesse in ons bedrijf. De bescherming van uw persoonsgegevens ligt ons na aan het hart. Wij verwerken uw gegevens overeenkomstig de toepasselijke wetgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens, in het bijzonder de Algemene Verordening Gegevensbescherming van de EU (EU-AVG) en de landspecifieke uitvoeringswetgeving die van toepassing is op ons bedrijf.

Onze privacyverklaring maakt u duidelijk welke persoonsgegevens wij via onze website over u verzamelen, waarvoor wij deze gebruiken, wanneer wij deze verwijderen en hoe uw gegevens zo goed mogelijk worden beschermd door veiligheidsmaatregelen. Ook brengen wij u op de hoogte van de betreffende rechtsgrondslag die deze gegevensverwerking toestaat. Bovendien wordt u geïnformeerd over uw wettelijk vastgestelde rechten die verband houden met de verwerking van deze gegevens. Om onze gegevensverwerking voor u zo transparant mogelijk te maken, verstrekken wij u eerst algemene informatie over de verwerking van persoonsgegevens en vervolgens gedetailleerde informatie over de volgende onderwerpen:

Onder persoonsgegevens verstaan we alle informatie waarmee identificatie van een natuurlijk persoon mogelijk is. Daartoe behoren met name naam, geboortedatum, adres, telefoonnummer, e-mailadres, maar ook uw IP-adres.

Anonieme gegevens zijn gegevens, waarmee de gebruiker niet geïdentificeerd kan worden.

Verantwoordelijke partij in het kader van de wet inzake gegevensbescherming is:

s.Oliver Sales GmbH & Co. KG
Ostring
97228 Rottendorf
Duitsland

Telefon: 0800 – 82 331

E-Mail: service@soliver-online.be

Gegevensverzameling/persoonsgegevens

Wij verzamelen persoonsgegevens conform de wettelijke regelgeving. Alle persoonsgegevens, die wij via de website over u ontvangen, zullen wij alleen verwerken voor de hieronder nader beschreven doeleinden. Dit geschiedt in het kader van de steeds vermelde wetgevingen resp. alleen met uw instemming.

Wanneer een gegevensverwerking is toegestaan, is met name bepaald in art. 6 van de EU-AVG. s.Oliver verzamelt persoonsgegevens, indien

 • u toestemming hebt verleend (art. 6 lid 1 sub a EU-AVG),
 • de gegevens vereist zijn voor de naleving van een overeenkomst / precontractuele maatregelen (art. 6, lid 1 sub b EU-AVG),
 • de gegevens noodzakelijk zijn voor het voldoen aan een wettelijke verplichting (art. 6, lid 1 sub c EU-AVG) of
 • de gegevens noodzakelijk zijn ter vrijwaring van de gerechtvaardigde belangen van ons bedrijf, mits uw rechtmatige belangen niet zwaarder wegen (art. 6, lid 1 sub f EU-AVG). Wij zien vooral in de volgende gevallen een zwaarder wegend, rechtmatig belang bij de gegevensverwerking:
  1. Trackingmethoden en de plaatsing van cookies
   Om u een optimale, op uw individuele behoeften afgestemde gebruikerservaring in onze online shop en met onze advertenties te kunnen bieden, werken wij samen met verschillende dienstverleners en technologieaanbieders en maken we daarbij gebruik van cookies en trackingmethoden. Hierbij beroepen we ons, voor zover mogelijk, op ons rechtmatige belang bij de gegevensverwerking; in de meeste gevallen vragen wij u echter voorafgaand om toestemming (art. 6 lid 1 sub a of art. 49 lid 1 zin 1 sub a EU-AVG), die u uiteraard te allen tijde via de privacyinstellingen kunt herroepen. Onder de rubriek 'Trackingmethoden en de plaatsing van cookies' vindt u gedetailleerde informatie.
  2. Fraudepreventie en vermindering van wanbetaling
   Om het risico op wanbetaling te verminderen, vindt er tijdens het bestelproces een kredietwaardigheidsonderzoek plaats dat verantwoordelijk is voor de selectie van de getoonde betaalwijzen. Daarna worden alle doorgegeven en als fraudegevoelig aangemerkte orders gecontroleerd door een medewerker en worden er passende maatregelen genomen ter voorkoming van fraude. Verdere informatie vindt u onder de rubriek: 'Betaalsystemen / kredietwaardigheidsonderzoek / fraudepreventie'
  3. Waarborging van de veiligheid van onze systemen / vaststelling van storingen
   Om redenen van technische veiligheid, in het bijzonder om aanvallen op onze webserver af te weren, worden gegevens overeenkomstig art. 6, lid 1 sub f EU-AVG door ons opgeslagen. Deze kunnen niet worden herleid tot individuele gebruikers. We verzamelen met name de volgende gegevens: gebruikte webbrowser en gebruikt besturingssysteem / naam van de internetprovider / informatie over de website van waaruit u ons bezoekt / informatie over de webpagina's die u bij ons bezoekt en de datum en het tijdstip van uw bezoek / naam van het opgevraagde bestand / of het bestand bijv. al dan niet is overgedragen / overgedragen hoeveelheid gegevens / het IP-adres dat uw internetprovider aan u heeft toegewezen. De verzamelde persoonsgegevens worden uiteraard vertrouwelijk behandeld.

Bewaartermijn resp. criteria voor het vastleggen van de termijn

De s.Oliver Sales GmbH & Co. KG verwerkt en bewaart uw persoonsgegevens alleen voor de periode die noodzakelijk is ter verwezenlijking van het specifieke doel van de verwerking of zolang er een wettelijke bewaartermijn (met name commercieel en fiscaalrechtelijk) bestaat. Na het bereiken van dit doel resp. na het verstrijken van de bewaarplicht worden de betreffende gegevens routinematig gewist.

Doorgiften van gegevens

In bepaalde gevallen is het noodzakelijk om de verwerkte persoonsgegevens in het kader van de gegevensverwerking door te geven. Dienaangaande bestaan verschillende ontvangers en ontvangercategorieën.

Interne ontvangers

Wij geven uw persoonsgegevens indien noodzakelijk door binnen de s.Oliver Group (s.Oliver Sales GmbH & Co. KG). Natuurlijk voldoen we aan het daaraan verbonden regelgevingskader en garanderen we dat uw gegevens volgens de voorschriften worden verwerkt. Uw persoonsgegevens zijn alleen toegankelijk voor bevoegde medewerkers, die op grond van hun werkzaamheden toegang tot de gegevens nodig hebben, bijv. voor het uitvoeren van uw bestelling of om contact op te nemen bij eventuele vragen.

Externe ontvangers

Persoonsgegevens worden, met inachtneming van de wettelijke vereisten, doorgegeven aan de volgende ontvangercategorieën:

 • Dienstverleners in het kader van de orderverwerking
 • Expediteurs, leveranciers, betaaldiensten
 • Bedrijven die het kredietwaardigheidsonderzoek uitvoeren
 • Bedrijven die marketingdiensten leveren
 • Dienstverleners in het kader van communicatiesystemen
 • Overheden en instanties, indien dit noodzakelijk resp. vereist is of wij hiertoe wettelijk verplicht zijn

Veilige overdracht van uw gegevens

Om de bij ons opgeslagen gegevens zo goed mogelijk te beschermen tegen toevallige of opzettelijke manipulaties, verlies, vernietiging of de toegang door onbevoegde personen, maken we gebruik van adequate technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen. De beveiligingsniveaus worden in samenwerking met veiligheidsexperts continu gecontroleerd en aan nieuwe veiligheidsnormen aangepast.

De veiligheid van uw gegevens gaat ons natuurlijk ook tijdens de overdracht binnen de s.Oliver Group of naar onze partners/derden aan het hart – daarom wordt er gekozen voor veilige overdrachtmethoden:

De overdracht van gegevens geschiedt over het algemeen via versleutelde verbindingen. Hiervoor gebruiken we geavanceerde protocollen, zoals TLS 1.2 met PFS.

De uitwisseling van gegevens van en naar onze website is daarom uitsluitend versleuteld. Voor onze website bieden wij als overdrachtsprotocol HTTPS aan, altijd gebruikmakend van de actuele cryptografische protocollen.

Links naar andere aanbieders

Onze website bevat – duidelijk herkenbaar – ook links naar de websites van andere bedrijven. Indien er links naar websites van andere aanbieders aanwezig zijn, hebben wij geen invloed op de inhoud van deze sites. Daarom kan voor deze inhoud ook geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid worden aanvaard. De betreffende aanbieder of exploitant van de sites is altijd verantwoordelijk voor de inhoud van deze sites. De gelinkte websites zijn op het moment van het plaatsen van de link gecontroleerd op mogelijke rechtsovertredingen en herkenbare misdrijven. Op het moment van het plaatsen van de links is geen onwettige inhoud vastgesteld. Een permanente controle op de inhoud van gelinkte pagina's is echter niet redelijk zonder concrete aanwijzingen van een schending van het recht. Bij kennisneming van rechtsschendingen worden dergelijke links onverwijld verwijderd.

Rechten van betrokkenen

Wij informeren u hieronder graag over de rechten die u als betrokkene kosteloos kunnen toekomen.

 • Inzage: wij informeren u er graag over of wij persoonsgegevens van u hebben en verwerken en zo ja, welke.
 • Correctie: indien persoonsgegevens bij ons fout zijn opgeslagen, zullen wij deze natuurlijk graag corrigeren.
 • Beperking: u kunt de verwerking van uw persoonsgegevens onder bepaalde wettelijke voorwaarden laten beperken. Dit is bijvoorbeeld het geval als u de juistheid van de ons ter beschikking staande gegevens betwist.
 • Gegevenswissing: graag wissen wij desgewenst uw persoonsgegevens onafhankelijk van ons verwijderbeleid indien dit ons om wettelijke redenen is toegestaan.
 • Bezwaar: u kunt met opgave van bijzondere redenen bezwaar maken tegen de door ons uitgevoerde verwerking van uw persoonsgegevens die baseert op een belangenafweging.
 • Herroeping: indien u ons toestemming voor gegevensverwerking hebt gegeven, kunt u deze natuurlijk zonder opgave van redenen met werking voor de toekomst herroepen.
 • Overdraagbaarheid van de gegevens: wij verstrekken u of een door u benoemde derde graag de u betreffende persoonsgegevens, die wij in het kader van het sluiten van een overeenkomst of uw toestemming hebben ontvangen en die gebaseerd zijn op een geautomatiseerd gegevensverwerkingsproces, in een gangbaar en algemeen machineleesbaar formaat.

U kunt via de vermelde contactmogelijkheden te allen tijde aanspraak maken op uw rechten als betrokkene of ons raadplegen met betrekking tot gegevensbescherming. Onze organisatie voor gegevensbescherming staat graag tot uw beschikking via privacypolicy@soliver.com gerne zur Verfügung.

Recht om een klacht in te dienen bij toezichthouder

Het staat u natuurlijk te allen tijde vrij om contact op te nemen met de toezichthoudende autoriteit die op u van toepassing is. Onze toezichthoudende autoriteit staat u ook ter beschikking. Deze is:

Bayerisches Landesamt für Datenschutzaufsicht
Postfach 606
91511 Ansbach
Duitsland

Verdere vragen

U kunt te allen tijde vertrouwelijk contact opnemen met onze organisatie voor gegevensbescherming via privacypolicy@soliver.com

Trackingmethoden en de plaatsing van cookies

Zoals aan het begin vermeld, willen wij u met onze online shop en onze advertenties een optimale gebruikerservaring bieden die op uw individuele behoeften is afgestemd. Hiervoor werken we samen met verschillende dienstverleners en technologieaanbieders en maken we gebruik van cookies en trackingmethoden. Hieronder vindt u gedetailleerde informatie.

Noodzakelijke technologieën

Deze technologieën zijn vereist om de kernfunctionaliteit van de website mogelijk te maken.

Google Tag Manager (art. 6 lid 1 sub f EU-AVG)

Deze website gebruikt de Google Tag Manager van Google Ireland Limited, Google Building Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Ierland. Door deze dienst kunnen website tags worden beheerd via een interface. De tool Tag Manager zelf (die de tags implementeert) is een cookieloos domein. Dit houdt in: in principe worden er geen cookies gebruikt en er worden geen persoonsgegevens verzameld. De Google Tag Manager activeert andere tags, die op hun beurt eventueel gegevens verzamelen. Google Tag Manager maakt echter geen gebruik van deze gegevens. Als op domein- of cookieniveau een deactivering is uitgevoerd, blijft deze geldig voor alle trackingtags die zijn geïmplementeerd met de Google Tag Manager.

Meer informatie is te vinden op: http://www.google.com/tagmanager/use-policy.html

Sentry

Sentry is een tool van Functional Software Inc. (Sentry), 45 Fremont Street 8th Floor San Francisco, CA 94105, Verenigde Staten (hierna 'Sentry') om de stabiliteit van het systeem te bewaken en fouten in de code van de webpagina’s op te sporen en te corrigeren. Sentry verzamelt het IP-adres, informatie over het apparaat, gebruiks- en foutgegevens om de stabiliteit van het systeem te garanderen en fouten op tijd te kunnen herkennen en corrigeren. Wij gebruiken deze tool op basis van ons gerechtvaardigde belang bij de verbetering van de website en het corrigeren van fouten (art. 6, lid 1, zin 1, sub f, EU-AVG). De verzamelde gegevens worden niet voor andere doeleinden gebruikt.

Houd er rekening mee dat Sentry als Amerikaanse aanbieder in een land gevestigd is waar er eventueel sprake is van een lager niveau van gegevensbescherming dan in de EU. Het Europese niveau van gegevensbescherming wordt gegarandeerd door het afsluiten van de betreffende contractuele regelingen en passende garanties.

De verzamelde gegevens worden standaard na 90 dagen gewist.

Meer informatie over de verwerking van gegevens door Sentry vindt u ook onder: https://sentry.io/privacy/

Privacyinstellingen

In uw privacyinstellingen kunt u zien welke diensten we gebruiken en kunt u te allen tijde, ook door de instellingen achteraf te veranderen, zelf beslissen of en in hoeverre u hiervoor toestemming wilt geven. De verwerking geschiedt op basis van uw toestemming conform art. 6 lid 1 sub a of evt. art. 49 lid 1 zin 1 sub a EU-AVG.

Usercentrics (art. 6 lid 1 sub c, f EU-AVG)

We gebruiken het Usercentrics Consent Management Platform om uw toestemming te verkrijgen en te beheren. De beheerder is Usercentrics GmbH, Sendlinger Straße 7, 80331 München. Die Usercentrics Consent Management Plattform verzamelt apparaatinformatie, browserinformatie, opt-in- en opt-out-gegevens, datum en tijd van bezoek, aanvraag van URL's en paginapad van de website via JavaScript. Met deze JavaScript kan Usercentrics GmbH de gebruiker informeren over bepaalde tags en webtechnologieën op onze website en zijn/haar toestemming verkrijgen, beheren en documenteren. De rechtsgrondslag voor de verwerking van de gegevens is artikel 6 lid 1 zin 1 sub c en f AVG, omdat wij wettelijk verplicht zijn uw toestemming te bewijzen (overeenkomstig artikel 7 lid 1 EU-AVG). Het doel is om de voorkeuren van de gebruikers te kennen en ze dienovereenkomstig te implementeren en ze rechtszeker te documenteren. De gegevens worden gewist zodra ze niet langer nodig zijn voor het loggen en er geen wettelijke bewaarplicht bestaat. De toestemmingsgegevens (toestemming en intrekking van de toestemming) worden drie jaar bewaard. Daarna worden de gegevens onmiddellijk gewist of op verzoek aan de verantwoordelijke instantie doorgegeven in de vorm van een gegevensexport. De gebruiker kan de uitvoering van JavaScript te allen tijde permanent voorkomen door de juiste instellingen in zijn/haar browser, wat ook zou verhinderen dat Usercentrics JavaScript uitvoert. Meer informatie over gegevensbescherming bij Usercentrics vindt u op: https://usercentrics.com/privacy-policy/

Functioneel

Noodzakelijk om essentiële inhoud en functies van de website correct weer te geven, bijv. chatfuncties, zoeken naar filialen, weergave van gepersonaliseerde website-inhoud.

Interne redirects

Wij maken, mits u ons hiervoor toestemming heeft gegeven, op onze website gebruik van een door onszelf ontwikkelde dienst voor het personaliseren van de gebruikerservaring. Deze tool verzamelt via de cache van de browser informatie over welk gedeelte van de shop u als laatste hebt bezocht. Zo kunnen we u, als u op een later tijdstip weer naar de homepage gaat, u direct doorsturen naar het voor u relevante gedeelte. Hierbij wordt informatie verzameld over welk gedeelte van de shop dan wel welke productcategorie u als laatste hebt bezocht.

De gegevens in de cache hebben een levensduur van één jaar. Een overdracht naar derde landen buiten de EU/EER vindt daarbij niet plaats.

U kunt uw toestemmingen te allen tijde met werking voor de toekomst herroepen. Hiervoor gaat u heel eenvoudig naar de instellingen voor gegevensbescherming en verwijdert u het vinkje bij de betreffende toestemming. Houd er rekening mee dat de wijziging in de instellingen voor gegevensbescherming voor elk apparaat afzonderlijk moet worden doorgevoerd.

Instellingen voor gegevensbescherming

Algolia (art. 6, lid 1, sub a AVG, § 25, lid 1 Duitse gegevensbeschermingswet voor telecommunicatie en digitale diensten bij toestemming, art. 6, lid 1, sub f AVG zonder toestemming)

Wij gebruiken op onze website, mits u daarvoor toestemming hebt gegeven, de marketing- en analysetool Algolia van Algolia SAS, 55 Rue d'Amsterdam, 75008 Parijs, Frankrijk. Deze tool levert analysediensten voor onze zoekfunctie op de website. Hierbij wordt informatie verzameld over hoe u onze website en de zoekfunctie gebruikt om u op basis van uw interesses gepersonaliseerde zoekresultaten te kunnen bieden. Dankzij de aangepaste Usercentrics Controller ID als UserToken kunt u ook meerdere sessies lang worden herkend. Zo kunnen we u AI-ondersteunde zoekresultaten tonen die op u zijn afgestemd. Verder kunnen we hierbij een dienovereenkomstig langere periode bekijken en analyseren.

De tool verzamelt hierbij browserinformatie, het IP-adres dat bij Algolia tot vier cijfers wordt ingekort, zoekopdrachten en zoekfilters, kliks op zoekresultaten, producten of andere knoppen, een individuele gebruikers-ID, tijdstempels, apparaatinformatie en gebruiksgegevens zoals bezochte pagina's, bekeken producten, producten die in het winkelmandje zijn geplaatst en gedane aankopen. Daarnaast wordt ook geolocatie uitgevoerd op basis van uw IP-adres.

We bewaren de verzamelde gegevens gedurende een periode van 365 dagen

Een overdracht naar derde landen buiten de EU/EER vindt daarbij niet plaats. Meer informatie over gegevensverwerking door Algolia vindt u op https://www.algolia.com/policies/privacy/

U kunt uw toestemming te allen tijde met werking voor de toekomst intrekken. Hiervoor gaat u heel eenvoudig naar de instellingen voor gegevensbescherming en verwijdert u het vinkje bij de betreffende toestemming. Houd er rekening mee dat de wijziging in de instellingen voor gegevensbescherming voor elk apparaat afzonderlijk moet worden doorgevoerd.

Privacyinstellingen

Als u geen toestemming wilt verlenen, zullen wij uiteraard geen persoonsgegevens verzamelen die niet noodzakelijk zijn voor het aanbieden van de zoekfunctie. Uw IP-adres wordt dan enkel gebruikt om de (niet-gepersonaliseerde) zoekresultaten weer te geven en daarna ingekort. Verder worden enkel nog zoekopdrachten en -filters, browser- en apparaatinformatie, tijdstempels en een geschatte geolocatie op basis van uw IP-adres verzameld.

Dynamic Yield

Op onze website, evenals in het kader van persoonlijke e-mailcampagnes, gebruiken we de dienst Dynamic Yield van de aanbieder

Dynamic Yield, Inc. /Mastercard Europe SA, 198A Chaussée de Tervuren, Waterloo, België, B-1410

Daarbij worden door Dynamic Yield de volgende gegevens verzameld en verwerkt:

 • IP-adres
 • geografische locatie
 • apparaatinformatie
 • browserinformatie
 • gebruiksgegevens
 • verwijzende URL
 • eenduidige herkenning van het mobiele apparaa
 • user agent-gegevens
 • e-mailadres

Met Dynamic Yield wordt content van deze website voor u geoptimaliseerd. Daarbij gaat het om aanbevelingen op maat, gelijkwaardige producten of andere gepersonaliseerde content die voor u relevant is om van uw bezoek aan onze website een persoonlijke belevenis te maken. Dynamic Yield gebruikt hiervoor zogenaamde cookies en verzamelt op onze site daarvoor informatie over uw gebruiksactiviteiten.

Voor zover u er op onze website mee hebt ingestemd, worden de door Dynamic Yield verzamelde bewegingsgegevens toegevoegd aan het overeenkomstige gebruikersprofiel.

Het gebruik van Dynamic Yield geschiedt daarbij op basis van uw toestemming volgens art. 6 lid 1 zin 1 sub a AVG, die uw op elk moment hier kunt intrekken.

Als u geen toestemming geeft, zal Dynamic Yield enkel uw IP-adres en user agent-gegevens van uw geografische locatie lezen, maar deze gegevens worden niet opgeslagen of verder verwerkt. Dat geschiedt om geheel willekeurige productaanbevelingen te tonen. Hierbij worden echter geen cookies geplaatst. Die gegevens worden noch gekoppeld aan u als persoon, noch samengevoegd met eventueel beschikbare andere persoonsgegevens. De verzameling geschiedt op basis van ons gerechtvaardigde belang van de optimalisatie van onze webshop (art. 6 lid 1 zin 1 sub f AVG), omdat de daarbij verzamelde gegevens slechts het noodzakelijke minimum aan persoonsgerelateerde informatie bevatten.

De via Dynamic Yield verzamelde gegevens worden net zolang opgeslagen tot u uw toestemming intrekt. In alle overige gevallen worden die gegevens gewist zodra het doel van de gegevensverzameling vervalt. Dat is uiterlijk 90 dagen na uw verzoek tot verwijdering het geval.

Deze service kan de verzamelde gegevens naar een ander land doorsturen. Houd er rekening mee dat deze service gegevens kan overdragen buiten de Europese Unie en de Europese Economische Ruimte en naar een land dat geen adequaat niveau van gegevensbescherming biedt. Als de gegevens naar de Verenigde Staten worden overgedragen, bestaat het risico dat uw gegevens door de Amerikaanse autoriteiten worden verwerkt voor controledoeleinden, zonder dat u het recht hebt om in beroep te gaan. We nemen echter de mogelijke en noodzakelijke maatregelen voor gegevensbescherming overeenkomstig artikel 44 e.v. van de EU-AVG om het beschermingsniveau van gegevens in het derde land te waarborgen.

Google Maps

Op onze website maken wij gebruik van Google Maps (API) van Google LLC., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA ('Google'). Google Maps is een webdienst voor weergave van interactieve (land)kaarten om geografische informatie visueel weer te kunnen geven. Middels gebruikmaking van deze dienst krijgt u onze locatie te zien en zult u onze store makkelijker kunnen vinden.

Reeds bij het bezoeken van de subpagina's waarop de kaart van Google Maps is ingevoegd, wordt informatie over uw gebruik van onze website (bijv. uw IP-adres) naar de server van Google in de VS verzonden en aldaar opgeslagen. Dit geschiedt onafhankelijk van het feit of Google een gebruikersaccount aanbiedt, waarmee u bent ingelogd, of dat er geen gebruikersaccount bestaat. Als u bij Google bent ingelogd, worden uw gegevens direct aan uw account gekoppeld. Als u de koppeling met uw Google-profiel niet op prijs stelt, dient u zich vóór activering van de knop uit te loggen. Google slaat uw gegevens (ook voor gebruikers die niet zijn ingelogd) op als gebruikersprofielen en analyseert deze. Een dergelijke analyse geschiedt met name conform art. 6 lid 1 sub f AVG op basis van de rechtmatige belangen van Google bij het tonen van gepersonaliseerde advertenties, marktonderzoek en/of een op de behoeften afgestemd ontwerp van de website. Houd er rekening mee dat met uw toestemming zo nodig ook een doorgifte van gegevens geschiedt aan een derde land buiten de EU/EER dat een lager gegevensbeschermingsniveau kan hebben dan de EU (artikel 49 lid 1 zin 1 sub a EU-AVG). U hebt het recht om bezwaar te maken tegen de aanmaak van deze gebruikersprofielen, waarbij u zich bij uitoefening van dit recht dient te wenden aan Google.

Als u niet akkoord gaat met de toekomstige overdracht van uw gegevens aan Google in het kader van het gebruik van Google Maps bestaat er ook de mogelijkheid om de webdienst van Google Maps volledig te deactiveren door JavaScript in uw browser uit te schakelen. Er kan dan geen gebruik worden gemaakt van Google Maps en dus ook niet van de kaartweergave op deze website. De gebruikersvoorwaarden van Google kunt u bekijken op http://www.google.de/intl/de/policies/terms/regional.html, de extra gebruikersvoorwaarden voor Google Maps zijn beschikbaar op https://www.google.com/intl/de_US/help/terms_maps.html

Gedetailleerde informatie over de gegevensbescherming in verband met het gebruik van Google Maps vindt u op de website van Google ('Privacybeleid van Google'): http://www.google.de/intl/de/policies/privacy/

YouTube

YouTube is een videosite van YouTube, LLC, 901 Cherry Ave, San Bruno, CA 94066, VS (hierna 'YouTube' genoemd). In onze online diensten hebben we minstens één plug-in van YouTube geïntegreerd.
Als u een online dienst gebruikt die een plug-in van YouTube bevat, wordt er door uw browser een directe verbinding met de YouTube-servers tot stand gebracht. Daarbij wordt de informatie aan YouTube verzonden dat uw browser de betreffende pagina van onze online diensten heeft bezocht, ook als u geen YouTube-account bezit of niet in uw account bent ingelogd. Deze informatie wordt door uw browser direct aan een server van YouTube in de VS verzonden en daar opgeslagen.

Als u tegelijkertijd in uw YouTube-account bent ingelogd, kan de bezochte pagina bovendien aan uw YouTube-account worden gekoppeld en maakt u het YouTube mogelijk om uw surfgedrag direct aan uw persoonlijke profiel te koppelen.

Als u deze verzending en opslag van uw gegevens en uw gedrag op onze online diensten door YouTube wilt voorkomen, dient u zich bij YouTube uit te loggen, voordat u onze pagina bezoekt en evt. door YouTube geplaatste cookies te verwijderen.

Verdere informatie over de verzameling en het gebruik van uw gegevens door YouTube vindt u aldaar in de privacy richtlijnen via https://www.YouTube.com/static?template=privacy_guidelines en in het privacybeleid van Google via https://www.google.com/policies/privacy/ .

Bij het verzamelen van gegevens beroepen wij ons op uw toestemming conform art. 6 lid 1 sub a EU-AVG voor de relevante gegevensverwerking, die u uiteraard ook te allen tijde kunt herroepen door de privacyinstellingen te wijzigen.

Privacyinstellingen

Houd er rekening mee dat met uw toestemming zo nodig ook een doorgifte van gegevens geschiedt aan een derde land buiten de EU/EER dat een lager gegevensbeschermingsniveau kan hebben dan de EU (artikel 49 lid 1 zin 1 sub a EU-AVG).

Maatadvies (art. 6 lid 1 sub a AVG, § 25 lid 1 Duitse gegevensbeschermingswet voor telecommunicatie en digitale diensten)

Wij gebruiken op onze website de diensten van SAIZ (SAIZ GmbH, Nostiltzstr. 23, 10961 Berlijn, Duitsland, hierna 'SAIZ'). SAIZ verzamelt, verwerkt en bewaart persoonsgegevens van bezoekers van de website voor het geven van gepersonaliseerd advies over maten en pasvormen, statische analyse en bedrijfseconomische kostenoptimalisatie. Daarbij worden door SAIZ vooral de volgende persoonsgegevens verwerkt: gegevens die u invoert om een gepersonaliseerd maatadvies te ontvangen, zoals

leeftijd, geslacht, afmetingen in cm, eventueel borstomvang, eventueel heupomvang, eventueel tailleomvang, gewicht, informatie over lichaamsbouw en bodyshape, informatie over het aantal uur beweging per week en e-mailadres (optioneel) van bezoekers van de website.

Daarnaast wordt het IP-adres, de internetprovider van de gebruiker, datum en tijdstip van het verzoek, browsertype, taal, browserversie en besturingssysteem, inhoud van het verzoek, tijdzone en referrer van de bezoeker van de website opgeslagen. SAIZ verzamelt deze gegevens via permanente cookies die op de lokale browser van de bezoeker van de website worden opgeslagen. SAIZ slaat de profielen van de desbetreffende bezoeker op in de lokale browser van de bezoeker van de website. De verzamelde gegevens worden door SAIZ verwerkt in de Europese Unie. De beschikbaarstelling is niet wettelijk of contractueel voorgeschreven of dringend noodzakelijk voor het sluiten van een overeenkomst. Er is geen verplichting om deze gegevens beschikbaar te stellen. Als de gegevens niet beschikbaar worden gesteld, kunnen wij de opgevraagde content niet beschikbaar stellen en geen maatadvies geven.

Het doel van de gegevensverzameling en -verwerking door SAIZ zijn maatberekening, verkoopbevordering en omzetverhoging door kostenoptimalisatie voor ons bedrijf (maataanbeveling, fit-testing van de producten), marketingdoeleinden (personalisering en fit-testing) en analysedoeleinden (conversietracking).

De ontvanger van de verzamelde gegevens is SAIZ GmbH en haar externe dienstverleners, zoals DataDog en Microsoft, waarbij SAIZ in verband met het gebruik van DataDog en Microsoft door overeenkomstige afspraken heeft verzekerd dat de verzamelde persoonsgegevens enkel op servers van Microsoft en DataDog in de EU worden opgeslagen. Evenwel kan niet met 100% zekerheid worden gegarandeerd dat er geen sprake zal zijn van gegevensoverdracht naar een derde land in het verlengde van het gebruik door SAIZ van Microsoft en DataDog als onderaannemers. Als persoonsgegevens in een derde land worden verwerkt, mag dat enkel gebeuren als wordt voldaan aan de bijzondere vereisten van art. 44 e.v. van de AVG. Dat omvat vooral het afsluiten van modelbepalingen inzake gegevensbescherming (hierna 'EU-SCC') en door SAIZ wordt een zogenaamde 'Transfer Impact Assessment' (hierna 'TIA') uitgevoerd.

De vereiste rechtsgrond voor de verwerking van persoonsgegevens door SAIZ is art. 6 lid 1 zin 1 sub 1. AVG, § 25 lid 1 Duitse gegevensbeschermingswet voor telecommunicatie en digitale diensten. Met andere woorden worden de persoonsgegevens van de desbetreffende bezoeker van de website slechts na voorafgaande toestemming van de bezoeker van de website verwerkt. Deze toestemming wordt verkregen via de cookie-banner. U kunt uw toestemmingen te allen tijde met werking voor de toekomst herroepen. Hiervoor gaat u heel eenvoudig naar de instellingen voor gegevensbescherming en verwijdert u het vinkje bij de betreffende toestemming. Houd er rekening mee dat de wijziging in de instellingen voor gegevensbescherming voor elk apparaat afzonderlijk moet worden doorgevoerd.

Privacyinstellingen

De persoonsgegevens van de bezoeker worden gewist zodra de verwerkingsdoeleinden waarvoor ze werden verzameld, zijn bereikt of zodra u uw toestemming voor de gegevensverzameling heeft ingetrokken.

Meer informatie over gegevensverwerking via SAIZ vindt u hier (Duitstalig): https://www.saiz.io/datenschutz

Retourbeheer

In het kader van ons retourbeheer gebruiken wij Retain van parcelLab GmbH (Kapellenweg 6, 81371 München, Duitsland). Daarbij wordt ten behoeve van de verwerking van retourzendingen en klachten het Retain-portaal van de dienstverlener parcelLab geladen en worden verkeers- en verbindingsgegevens (zoals IP-adres) aan de dienstverlener doorgegeven.

Bovendien worden relevante gegevens voor de verwerking van retourzendingen aan parcelLab gestuurd. Daartoe behoren:

 • bestelnummer
 • e-mailadres
 • naam
 • adres
 • gekozen betaalmethode
 • rekeningnummer
 • gekozen verzendservice
 • tijdstip van de bestelling en de aanmelding van de retourzending
 • bestelde en geretourneerde artikelen
 • reden voor de retourzending

De verkeers- en verbindingsgegevens worden 7 dagen bewaard.
De voor de retourafwikkeling relevante gegevens worden 90 dagen bewaard.

De rechtsgrond voor het laden van het portaal is uw uitdrukkelijke toestemming, art. 6 lid 1 zin 1 AVG. Deze kunt u te allen tijde met werking voor de toekomst herroepen via deprivacyinstellingen. Houd er rekening mee dat de herroeping voor elk apparaat afzonderlijk moet worden doorgevoerd.

Privacyinstellingen

De voor de retourzending relevante gegevens worden verwerkt op basis van de overeenkomst, art. 6 lid 1 zin 1 sub b AVG.

Informatie (Duitstalig) over gegevensbescherming bij de dienstverlener kunt u downloaden via https://parcellab.com/privacy-policy/.

Retraced

Op onze website gebruiken wij de diensten van Retraced GmbH, Kölner Straße 336a, 40227 Düsseldorf (Duitsland), mits u ons hiervoor toestemming hebt gegeven.

Met behulp van deze tool stellen we u uitgebreide informatie ter beschikking over de duurzaamheid van onze producten en van de leverketen ervan.

De tool verzamelt daarbij informatie over uw browser, uw IP-adres, de datum en het tijdstip van uw bezoek aan onze website, informatie over het door u gebruikte apparaat en (aan de hand van het IP-adres) het land van waaruit u op onze website surft. Uw gegevens worden hierbij verder niet via andere websites gevolgd.

De verzamelde gegevens worden doorgaans na een termijn van 30 dagen automatisch verwijderd.

Uw gegevens worden hierbij mogelijk ook doorgegeven aan de VS en andere derde landen buiten de EU/EER. Meer informatie over gegevensverwerking door Retraced vindt u op https://25456340.fs1.hubspotusercontent-eu1.net/hubfs/25456340/Privacy%20policy%20retraced.pdf

U kunt uw toestemming te allen tijde met werking voor de toekomst intrekken. Hiervoor gaat u heel eenvoudig naar de privacyinstellingen en verwijdert u het vinkje bij de betreffende toestemming. Houd er rekening mee dat de wijziging in de privacyinstellingen voor elk apparaat afzonderlijk moet worden doorgevoerd.

Privacyinstellingen

Analyse

Deze technologiën laten ons de website analyseren om prestaties te meten en verbeteren.

Google Analytics 4

Wij maken op grond van uw toestemming (art. 6, lid 1, zin 1, sub a, AVG) gebruik van Google Analytics 4, een webanalyse-service van Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland ('Google'). Wij gebruiken Google Analytics 4 aan de serverzijde en verzamelen de gegevens in eerste instantie zelf. In de volgende stap geven we de informatie ter analyse door aan Google. Er wordt geen rechtstreekse gegevensverbinding tussen u en Google tot stand gebracht. Er worden ook cookies en andere technologieën gebruikt die toegang hebben tot informatie op uw eindapparaat.

Daarbij verzamelen en verwerken wij de volgende gegevens:

 • Order ID
 • Basket ID
 • Rekeninggegevens
 • Bouncepercentages
 • Browserinformatie
 • Klikpad
 • Informatie over het apparaat
 • Datum, tijdstip en duur van het bezoek
 • IP-adres
 • Downloads
 • Locatie
 • Internetprovider
 • Muisbewegingen
 • Schermresolutie
 • Gedragsgegevens
 • Verwijzende URL
 • App-updates

Als u ons toestemming geeft (art. 6, lid 1, zin 1, sub a, AVG) voor gegevensverwerking door Google Analytics 4 zullen wij uw gegevens gebruiken voor gebruiksanalyse. In dit geval geven wij de gegevens door aan Google ter analyse zonder anonimisering of pseudonimisering. In dit geval wordt de informatie overgebracht naar een server van Google in de VS en daar opgeslagen. De IP-anonimisering van Google is echter actief, zodat uw IP-adres vóór de gegevensoverdracht en binnen de Europese Unie of verdragsluitende staten van de Europese Economische Ruimte wordt ingekort. Google slaat niet het volledige IP-adres op. Alleen in uitzonderlijke gevallen vindt een onverkorte overdracht van het volledige IP-adres aan Google plaats.

In opdracht van de beheerder van de website zal Google deze informatie gebruiken om te analyseren hoe u de website gebruikt, om rapporten op te stellen over de activiteiten op de website en om andere diensten aan te bieden met betrekking tot het website- en internetgebruik. Het in het kader van Google Analytics 4 door uw browser verzonden IP-adres wordt niet gekoppeld aan andere gegevens van Google.

Sessies en campagnes worden altijd beëindigd nadat een bepaalde periode is verstreken. Standaard eindigen sessies na 30 minuten zonder activiteit en campagnes na 30 dagen. De persoonsgegevens van de gebruikers worden na 14 maanden gewist of geanonimiseerd, en de geplaatste cookies hebben een levensduur van 24 maanden.

In geval van verwerking op basis van uw toestemming verwerkt en bewaart Google uw persoonsgegevens in de VS. Passende contractuele regelingen en garanties zorgen voor naleving van het Europese niveau van gegevensbescherming voor gegevensoverdracht en gegevensverwerking in derde landen. Gegevensverwerking of opslag in derde landen kan ook plaatsvinden op basis van uw toestemming (art. 49, lid. 1, zin 1, sub a, AVG). In dit geval wordt u hierover apart geïnformeerd bij het verkrijgen van uw toestemming, evenals als over de mogelijkheid van herroeping.

U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken met werking voor de toekomst. Om dit te doen, roept u gewoon onze toestemmingsbanner op en deselecteert u de betreffende toestemming. Houd er rekening mee dat de wijziging in de instellingen van de toestemmingsbanner op elk eindapparaat afzonderlijk dient te worden doorgevoerd.

Privacyinstellingen

Deze website maakt gebruik van de IP-anonimiseringsfunctie van Google Analytics 4. Ook werd een overeenkomst inzake de verwerking van bestelgegevens gesloten met Google. U hebt ook de mogelijkheid om Google Analytics 4 uit te schakelen met behulp van een browser add-on.

Meer informatie over gebruiksvoorwaarden en gegevensbescherming vindt u op https://marketingplatform.google.com/about/analytics/terms/nl/ en https://policies.google.com/?hl=nl.

Meer informatie vindt u op https://support.google.com/analytics/answer/6004245 (algemene informatie over Google Analytics en gegevensbescherming).

Google Signals

In verband met Google Analytics is de gegevensverzameling van Google Signals actief op nationaal niveau. Er worden locatie- en apparaatgegevens verzameld op nationaal niveau. In het kader van Google Signals vindt bovendien cross-device-tracking op verschillende websites en apps apparaatoverstijgend plaats, voor zover u bent aangemeld bij uw Google-account en u gepersonaliseerde reclame hebt geactiveerd. Daarbij ontvangen wij ook informatie over uw interesses en demografische kenmerken, zoals uw leeftijd, uw taal, uw woonplaats of uw geslacht. Met die informatie kan Google Analytics beter bepaalde personen- of doelgroepen definiëren en bovendien apparaatoverstijgende rapportages ontvangen en inzetten voor remarketing. Ook worden de verzamelde gegevens gebruikt voor anonieme statistische analysedoeleinden.

U kunt de gegevensverwerking via Google Signals vermijden door uit te loggen uit uw Google-account en/of gepersonaliseerde reclame in uw Google-account te deactiveren. Meer informatie hierover vindt u via de volgende link:

https://support.google.com/My-Ad-Center-Help/answer/12155764

Voor de gegevensverwerking in verband met Google Signals zijn wij naast Google verantwoordelijk voor de verwerking. Voor zover u vragen hebt over het gebruik van de gegevens door Google zelf, willen wij u vragen om deze direct tot Google te richten. Wanneer u toestemming hebt gegeven voor Google Analytics in onze consent-banner (art. 6, lid 1, sub a AVG, § 25, lid 1 Duitse gegevensbeschermingswet voor telecommunicatie en digitale diensten), worden de bestaande Google Analytics-functies verrijkt met verdere gegevens die Google verzamelt.

Google Analytics Universal Analytics (art. 6 lid 1 sub a EU-AVG / art. 6 lid 1 sub f EU-AVG)

Deze website maakt op grond van uw toestemming (art. 6 lid 1 zin 1 sub a EU-AVG) gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service van Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland ('Google'). Google Analytics Univeral Analytics maakt gebruikt van zogenaamde 'cookies' en andere technologieën die toegang geven tot informatie van uw eindapparaat en die een analyse van uw gebruik van de website mogelijk maken. Wij gebruiken Google Analytics Universal Analytics aan de serverzijde en verzamelen de gegevens in eerste instantie zelf. In de volgende stap geven we de informatie ter analyse door aan Google. De op deze wijze opgeslagen informatie wordt doorgaans overgedragen naar een server van Google in de Verenigde Staten en aldaar opgeslagen. Als IP-anonimisatie is geactiveerd, wordt uw IP-adres ingekort door Google. Slechts in uitzonderlijke gevallen vindt een volledige evaluatie plaats door Google.

In opdracht van de beheerder van de website zal Google deze informatie gebruiken om te evalueren hoe u de website gebruikt, om rapporten op te stellen over de activiteiten op de website en om andere diensten aan te bieden met betrekking tot het website- en internetgebruik. Het in het kader van Google Analytics door uw browser verzonden IP-adres wordt niet gelinkt aan andere gegevens van Google.

De persoonsgegevens van gebruikers worden na 14 maanden gewist of geanonimiseerd. U kunt uw toestemming te allen tijde met werking voor de toekomst herroepen. Om uw herroeping uit te oefenen, dient u deze service te deactiveren in de ‘Cookie Consent Tool’ op de website.

Privacyinstellingen

We hebben met Google voor het gebruik van Google Analytics een overeenkomst gesloten voor de verwerking van bestellingen, waarmee Google verplicht is de gegevens van onze bezoekers van onze website te beschermen en deze niet door te geven aan derden.

Deze service kan de verzamelde gegevens naar een ander land doorsturen. Houd er rekening mee dat deze service gegevens kan overdragen buiten de Europese Unie en de Europese Economische Ruimte en naar een land dat geen adequaat niveau van gegevensbescherming biedt. Als de gegevens naar de Verenigde Staten worden overgedragen, bestaat het risico dat uw gegevens door de Amerikaanse autoriteiten worden verwerkt voor controledoeleinden, zonder dat u het recht hebt om in beroep te gaan. We nemen echter de mogelijke en noodzakelijke maatregelen voor gegevensbescherming overeenkomstig artikel 44 e.v. van de EU-AVG om het beschermingsniveau van gegevens in het derde land te waarborgen.

Meer informatie over Google Analytics vindt u hier: https://policies.google.com/privacy?hl=nl

Marketing

Deze technologieën worden door adverteerders gebruikt om advertenties weer te geven die relevant zijn voor uw interesses.

Emarsys

Wij maken gebruik van diensten van Emarsys eMarketing Systems AG (Stralauer Platz 34, 10243 Berlijn; www.emarsys.com/de). Emarsys is een marketingdienst. Deze dienst kan worden gebruikt om de klantenbinding te vergroten. Het doel van deze gegevensverwerking is het onderhouden van klantrelaties, direct marketing en analyse en optimalisatie van onze advertenties via de nieuwsbrief.

Emarsys werkt door het plaatsen van toepasselijke cookies en trackingpixels. Bij een bezoek aan onze website of klik op onze nieuwsbrief wordt - ervan uitgaande dat u toestemming hebt gegeven (rechtsgrondslag art. 6 lid 1 sub a EU-AVG, § 25 lid 1 van de Duitse gegevensbeschermingswet voor telecommunicatie en digitale diensten) - een dergelijk cookie geplaatst en worden de volgende gegevens van u verzameld:

 • datum en tijdstip van het bezoek
 • gebruikersgegevens
 • openen van e-mails
 • ontvangstbevestigingen en leesbevestigingen van e-mails
 • bekeken producten
 • browsegeschiedenis
 • gepseudonimiseerde cookie-ID
 • aangeklikte links
 • gedrag van de gebruiker
 • IP-adres

De via de Emarsys-cookies verzamelde gegevens worden gecombineerd tot een gebruikersprofiel dat tot u kan worden herleid via het e-mailadres dat u bij uw aanmelding hebt opgegeven. De zo verzamelde gegevens worden gebruikt om de nieuwsbrief te personaliseren. Indien u onze nieuwsbrief niet langer wenst te ontvangen, kunt u zich te allen tijde uitschrijven door te klikken op de uitschrijflink in elke e-mail of door een e-mail met uw uitschrijfverzoek te sturen. De informatie kan ook worden gebruikt om productaanbevelingen weer te geven op onze webapplicaties of via sms, WhatsApp en Push & Print.

Wij bewaren de bij Emarsys verzamelde gegevens zolang als nodig is voor het doel waarvoor ze zijn verzameld of maximaal totdat de gebruiker zijn toestemming voor de gegevensverwerking intrekt of zolang ze nodig zijn voor het doel van de verwerking.

U kunt uw toestemming te allen tijde HIER intrekken.

Meer informatie over de gegevensbescherming bij Emarsys vindt u hier: https://www.emarsys.com/de/privacy-policy/

Google Enhanced Conversions

Wij gebruiken de ‘Enhanced Conversions’-uitbreiding van Google Ireland Ltd, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland (‘Google’) in verband met Google Ads. Daarbij worden invoergegevens in formuliervelden van onze website of digitale aanbiedingen door middel van tags geregistreerd en gecodeerd via een interface aan de dienst Google Ads doorgegeven. Google combineert de op deze wijze verzamelde gegevens met reeds bestaande gebruiksgegevens van de gebruiker om profielen op te stellen en stelt deze ter beschikking van de verantwoordelijke partij. Als u andere websites bezoekt die ook Google Enhanced Conversions of andere Google-services gebruiken, wordt deze informatie ook gekoppeld aan uw unieke id. Wij kunnen echter niet zien welke andere pagina's u bezoekt.

Als u tegelijkertijd bent ingelogd op uw Google-account, worden de paginaweergave en de vermeldingen ook toegewezen aan uw Google-account. Uw gebruiksgedrag wordt dan direct toegewezen aan uw persoonlijke profiel. Om dit te voorkomen, kunt u zich afmelden bij uw Google-account voordat u de pagina opent of kunt u geen toestemming geven voor de dienst.

Het doel van de verwerking is om meer inzicht te verkrijgen over het gebruiksgedrag van onze gebruikers en om onze aanbiedingen en reclameacties gerichter en passender af te stemmen en te optimaliseren. Door Google Enhanced Conversions te gebruiken, krijgen we een uitgebreider beeld van het gebruik en meer zichtbaarheid voor onze Google Ads-analyse.

We zijn niet op de hoogte van gebruik van de gegevens door Google voor eigen doeleinden. Het verzamelen van de invoergegevens vindt plaats na uw uitdrukkelijke toestemming en pas nadat de invoer is voltooid en aan ons is doorgegeven.

De op deze manier verwerkte gegevens worden gewist nadat het doel is bereikt, maar uiterlijk na 60 dagen voor niet-toegewezen gegevens en na 140 dagen voor toegewezen gegevens.

De rechtsgrondslag voor de verwerking van uw persoonsgegevens is uw toestemming, art. 6, lid 1, zin 1, sub a, AVG.

De verwerking is gebaseerd op uw voorafgaande toestemming. Deze kunt u te allen tijde met werking voor de toekomst herroepen. Om dit te doen, roept u gewoon onze toestemmingsbanner op en deselecteert u de betreffende toestemming. Houd er rekening mee dat de wijziging in de instellingen van de toestemmingsbanner op elk eindapparaat afzonderlijk dient te worden doorgevoerd.

Privacyinstellingen

De informatie die Google over gebruikers verzamelt, wordt doorgestuurd naar Google en onder andere opgeslagen op servers van Google in de VS. De dienstverlener is op grond van overeenkomstige contractuele bepalingen verplicht de EU-normen inzake gegevensbescherming na te leven en het Europese niveau van gegevensbescherming te waarborgen. Gegevensverwerking of opslag in derde landen kan ook plaatsvinden op basis van uw toestemming (art. 49, lid 1, zin 1, sub a ,AVG). In dit geval wordt u hierover en over de daaraan verbonden risico’s apart geïnformeerd.

Ga voor meer informatie over Google Enhanced Conversions naar: https://support.google.com/google-ads/answer/9888656?hl=nl

Crealytics

Deze website gebruikt de Crealytics CLV Real Time Tag van Crealytics GmbH, Salzufer 12, 10587 Berlijn, Duitsland, op basis van uw toestemming overeenkomstig art. 6 lid 1 zin 1 sub a EU-AVG om het paid search-kanaal te optimaliseren, in het bijzonder om de weergave van advertenties via Google te verbeteren. Hiervoor wordt het volgen van bestellingen uitgevoerd door middel van JavaScript. De details van de transacties die via de website worden gedaan, worden doorgegeven aan Crealytics om de waarde van de transactie te berekenen. Dit omvat de volgende gegevens: naam winkel, markt, transactie-ID, transactiewaarde, transactievaluta, transactiedetails (order-ID, tijdstip, markt, nieuwe klant, details van de gekochte producten: product-ID, omzet, hoeveelheid, productkosten, kortingswaarde, verzendkosten, btw, btw-percentage, retourpercentage), conversie-ID, conversielabel.

U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken met werking voor de toekomst via de privacy-instellingen onder het cluster zoekmachines.

Privacyinstellingen

Houd er rekening mee dat de wijziging in de privacyinstellingen voor elk eindapparaat afzonderlijk moet worden doorgevoerd.

Google Ads Conversion Tracking

Wij gebruiken Google Ads Conversion Tracking en de remarketingdienst van Google Inc (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS, 'Google’). Google Ads gebruikt ‘cookies’, tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen en die conversiestatistieken creëren voor het advertentieprogramma Google Ads. De Google Remarketingdienst stelt ons in staat gerichter advertenties voor onze website weer te geven die mogelijk persoonlijk relevanter zijn voor de gebruiker. Als een gebruiker bijvoorbeeld advertenties te zien krijgt voor producten waarin hij of zij geïnteresseerd was op andere websites, wordt dit ‘remarketing’ genoemd. Voor deze doeleinden worden zogenaamde remarketing tags (onzichtbare graphics of code, ook wel ‘web beacons’ genoemd) in de website geïntegreerd wanneer onze websites worden opgeroepen waarop Google Ads Conversion Tracking actief is. Dit bestand registreert welke webpagina's de gebruiker heeft bezocht, in welke inhoud de gebruiker geïnteresseerd is en op welke aanbiedingen de gebruiker heeft geklikt, alsmede technische informatie over de browser en het besturingssysteem, verwijzende webpagina's, het tijdstip van bezoek en andere informatie over het gebruik van het online aanbod. Ook het IP-adres van de gebruiker wordt geregistreerd, waarbij alleen in uitzonderlijke gevallen het volledige IP-adres aan een server van Google in de VS wordt doorgegeven en daar wordt ingekort.

Wanneer de gebruiker vervolgens andere websites bezoekt, kunnen advertenties worden getoond die op zijn/haar interesses zijn afgestemd. Gebruikersgegevens worden pseudoniem verwerkt als onderdeel van de marketingdiensten van Google. Dit betekent dat Google bijvoorbeeld niet de naam of het e-mailadres van de gebruiker opslaat en verwerkt, maar de relevante gegevens met betrekking tot cookies binnen pseudonieme gebruikersprofielen verwerkt. Dit betekent dat vanuit het oogpunt van Google de advertenties niet worden beheerd en weergegeven voor een specifiek geïdentificeerde persoon, maar voor de cookiehouder, ongeacht wie deze cookiehouder is. Dit geldt niet als een gebruiker Google uitdrukkelijk heeft toegestaan de gegevens zonder deze pseudonimisering te verwerken. De informatie die door Google marketingdiensten over gebruikers wordt verzameld, wordt doorgegeven aan Google en opgeslagen op de servers van Google in de VS.

De dienstverlener is op grond van overeenkomstige contractuele bepalingen verplicht de EU-normen inzake gegevensbescherming na te leven en het Europese niveau van gegevensbescherming te waarborgen. Gegevensverwerking of opslag in derde landen kan ook plaatsvinden op basis van uw toestemming (art. 49, lid. 1, zin 1, sub a, AVG). In dit geval wordt u hierover apart geïnformeerd.

De geplaatste cookies verlopen na 30 dagen en zijn niet bedoeld voor de persoonlijke identificatie. Indien u bepaalde pagina's van onze website bezoekt en de levensduur van de cookie nog niet is verlopen, kunnen Google en wij herkennen dat u op de advertentie hebt geklikt en naar deze pagina bent doorgestuurd.

De rechtsgrondslag voor de verwerking van uw persoonsgegevens is uw toestemming, art. 6, lid 1, zin 1, sub a, AVG.

De verwerking is gebaseerd op uw voorafgaande toestemming. Deze kunt u te allen tijde met werking voor de toekomst herroepen. Om dit te doen, roept u gewoon onze toestemmingsbanner op en deselecteert u de betreffende toestemming. Houd er rekening mee dat de wijziging in de instellingen van de toestemmingsbanner op elk eindapparaat afzonderlijk dient te worden doorgevoerd.

Privacyinstellingen

U kunt het automatische plaatsen van cookies doorgaans ook uitschakelen via de browserinstellingen. U kunt cookies voor het bijhouden van conversies ook uitschakelen door uw browser zo in te stellen dat cookies van het domein ‘www.googleadservices.com’ worden geblokkeerd.

Meer informatie over het gebruik van gegevens door Google voor marketingdoeleinden vindt u op de overzichtspagina: https://www.google.com/policies/technologies/ads. Het privacybeleid van Google is beschikbaar op https://www.google.com/policies/privacy. Als u in het algemeen bezwaar wilt maken tegen op interesses gebaseerde reclame door marketingdiensten van Google, kunt u de instellingen en opt-outopties gebruiken die Google biedt: http://www.google.com/ads/preferences.

Microsoft Advertising (Bing Ads)

Deze website maakt gebruik van de conversion tracking -technologie 'Microsoft Advertising' van Microsoft (Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399, VS). Daarbij wordt door Microsoft Advertising een cookie op uw computer geplaatst, indien u via een Microsoft Advertising-advertentie op onze website terecht bent gekomen. Cookies zijn kleine tekstbestanden die op uw computersysteem worden opgeslagen. Deze cookies verlopen na 180 dagen en zijn niet bedoeld voor de persoonlijke identificatie. Als de gebruiker bepaalde pagina's van deze website bezoekt en de cookie nog niet is verlopen, kunnen Microsoft en wij herkennen dat de gebruiker op de advertentie heeft geklikt en naar deze pagina (conversiepagina) is doorgestuurd. Indien in dit kader persoonsgegevens worden verwerkt, gebeurt dit alleen met uw voorafgaande toestemming conform art. 6 lid 1 sub a EU-AVG. Houd er rekening mee dat met uw toestemming zo nodig ook een doorgifte van gegevens geschiedt aan een derde land buiten de EU/EER dat een lager gegevensbeschermingsniveau kan hebben dan de EU (artikel 49 lid 1 zin 1 sub a EU-AVG).

De via conversiecookies verkregen informatie is bedoeld om conversiestatistieken op te stellen; met andere woorden te registreren hoeveel gebruikers na het klikken op een advertentie op een conversiepagina terechtkomen. Hierdoor vernemen wij het totale aantal gebruikers dat op onze advertentie heeft geklikt en naar een webpagina met een conversion tracking tag is doorgestuurd. Wij ontvangen echter geen informatie waarmee gebruikers persoonlijk geïdentificeerd kunnen worden.

Als u niet aan de trackingprocedure wilt deelnemen, kunt u uw instemming herroepen via de privacyinstellingen of door het cookie van de Microsoft Advertising conversion tracking in uw webbrowser via gebruikersinstellingen eenvoudig te deactiveren. U wordt dan niet in de statistieken van conversion tracking opgenomen.

Privacyinstellingen

U kunt ook de deactiveringspagina voor consumenten in de EU http://www.youronlinechoices.com/uk/your-ad-choices/ gebruiken om te controleren of advertentiecookies van Microsoft in uw browser zijn geplaatst en deze te deactiveren.

Op het onderstaande webadres vindt u meer informatie over de privacyverklaring van Microsoft Advertising: https://privacy.microsoft.com/de-de/privacystatement

shopping24

We maken voor de performance tracking en onze productplaatsing gebruik van de dienst van shopping24 (shopping24 Gesellschaft für multimediale Anwendungen mbH, Poßmoorweg 2, 22301 Hamburg, Duitsland). Shopping24 registreert via trackingcookies een door shopping24 gegenereerde hash-ID en bestelgegevens (netto bestelwaarde, producten, bestelnummer, aantal factuurposten). Deze cookies, kleine tekstbestanden die op uw eindapparaat worden opgeslagen, maken het mogelijk dat shopping24 voor ons volgt hoe een campagne het doet. Zonder uitdrukkelijke toestemming van de gebruiker geeft shopping24 geen persoonsgegevens aan derden.

shopalike

We gebruiken op onze website een cookie van Visual Meta GmbH (“VM”, Alexanderstraße 1-5, 10178 Berlijn, Duitsland), de webmaster van de portalen LadenZeile en ShopAlike. Deze cookie, een klein tekstbestandje, wordt bij de afsluiting van een bestelproces op het apparaat van de gebruiker uitgevoerd. Daarbij worden persoonsgegevens over het bestelproces (waarde van het winkelmandje en tracking-ID) verzonden naar uw apparaat en van daaruit naar VM. VM legt daarbij uw IP-adres in een gepseudonimiseerd formaat vast. Het doel van deze verwerking is om verkopen te koppelen, marketingmaatregelen toe te passen en de uitoefening van civielrechtelijke procedures. De verwerking geschiedt op basis van uw voorafgaande uitdrukkelijke toestemming, art. 6 lid 1 zin 1 sub a EU-AVG, § 15, lid 3 van de Duitse telemediawet.

De gegevens worden alleen binnen de Europese Unie en de Europese Economische Ruimte verwerkt. De cookies hebben een bewaartermijn van 60 dagen.

U kunt via onze consent banner te allen tijde uw toestemming met werking voor de toekomst intrekken. Houd er rekening mee dat de wijziging in de instellingen van de consent banner op elk eindapparaat afzonderlijk dient te worden doorgevoerd.

Privacyinstellingen

Meer informatie over gegevensbescherming van Visual Meta GmbH vindt u via https://www.shopalike.nl/privacyverklaring.html

De meeste webbrowsers accepteren automatisch cookies. Natuurlijk kunt u cookies op uw eindapparaat ook handmatig via de instellingen van uw browser of met behulp van software deactiveren, beperken of wissen.

Let op: Indien u de plaatsing van cookies deactiveert, kunnen mogelijk niet alle functies van onze website geheel worden gebruikt.

TikTok (artikel 6 lid 1 sub a EU-AVG, § 25 lid 1 van de Duitse gegevensbeschermingswet voor telecommunicatie en digitale diensten)

Wij maken op onze website gebruik van de TikTok Pixel ten behoeve van conversietracking voor adverteerders. De dienstverlener is het Chinese bedrijf TikTok. Voor de Europese ruimte is het bedrijf TikTok Technology Limited (10 Earlsfort Terrace, Dublin, D02 T380, Ierland) verantwoordelijk.

Bij de TikTok Pixel gaat het om een JavaScript-codefragment waarmee wij de activiteiten van bezoekers op onze website kunnen begrijpen en volgen. De TikTok Pixel verzamelt en verwerkt daartoe informatie over de bezoekers van onze website of de door hen gebruikte apparaten (zogenaamde eventgegevens). Bijvoorbeeld gebruikerscontent, geboortedatum, profielgegevens, profielfoto, gebruiksgegevens, apparaatinformatie, smartphonegegevens, achternaam, voornaam, internetprovider, IP-adres, e-mailadres en browsegeschiedenis.

De via de TikTok Pixel verzamelde eventgegevens worden gebruikt voor het richten van onze advertenties en het verbeteren van de levering van advertenties en gepersonaliseerde reclame. Daartoe worden eventgegevens die door middel van de TikTok Pixel op onze website worden verzameld, doorgegeven aan TikTok. De gegevens worden 24 maanden bewaard.

De rechtsgrond voor het verzamelen van persoonsgegevens door ons en de doorgifte aan TikTok is om die reden artikel 6 lid 1 sub a EU-AVG, § 25 lid 1 van de Duitse gegevensbeschermingswet voor telecommunicatie en digitale diensten. U kunt uw toestemming op elk moment intrekken via onze toestemmingsbanner (hier link invoegen).

Privacyinstellingen

Meer informatie over gegevensbescherming bij TikTok vindt u hier https://www.tiktok.com/legal/page/eea/privacy-policy/nl-NL

Houd er rekening mee dat persoonsgegevens in dit verband kunnen worden verwerkt in een derde land, de VS. Passende contractuele regelingen en garanties zorgen voor naleving van het Europese niveau van gegevensbescherming voor gegevensoverdracht en gegevensverwerking in derde landen. Gegevensverwerking of opslag in derde landen kan ook plaatsvinden op basis van uw toestemming (art. 49 lid 1 zin 1 sub a AVG). In dit geval wordt u hierover apart geïnformeerd bij het verkrijgen van uw toestemming, evenals als over de mogelijkheid van herroeping.

Performance Horizon Group Limited (hierna Partnerize)

Wij werken samen met de Performance Horizon Group Limited, 8th Floor, West One, Forth Banks, Newcastle Upon Tyne, NE1 3PA, Verenigd Koninkrijk (hierna 'Partnerize'). In het kader van zijn trackingdiensten slaat Partnerize voor het documenteren van transacties (bijv. leads en sales) cookies op op de eindapparaten van gebruikers, die websites of andere online aanbiedingen van de klanten van Partnerize bezoeken of gebruiken (bijv. een bestelling plaatsen in een webshop). Deze cookies worden uitsluitend gebruikt voor een correcte toekenning van de effectiviteit van een advertentiecampagne en de betreffende afrekening in het kader van het netwerk ervan.

In een cookie wordt enkel de informatie opgeslagen wanneer door een eindapparaat een specifieke advertentiecampagne is aangeklikt. In de Partnerize tracking cookies wordt een individuele cijferreeks opgeslagen, die niet aan de individuele gebruiker kan worden gekoppeld. Middels deze cijferreeks wordt het affiliateprogramma van een adverteerder, de uitgever en het tijdstip van de actie van de gebruiker (bijv. het klikken) gedocumenteerd. Hierbij verzamelt Partnerize ook informatie via het eindapparaat, waarmee een transactie is uitgevoerd, bijv. het besturingssysteem en de gebruikte browser.

Bij het verzamelen van gegevens beroepen wij op uw toestemming conform art. 6 lid 1 sub a EU-AVG voor de relevante gegevensverwerking, die u uiteraard ook te allen tijde kunt herroepen door de privacyinstellingen te wijzigen. Houd er rekening mee dat met uw toestemming zo nodig ook een doorgifte van gegevens geschiedt aan een derde land buiten de EU/EER dat een lager gegevensbeschermingsniveau kan hebben dan de EU (artikel 49 lid 1 zin 1 sub a EU-AVG).

Privacyinstellingen

Indien u het niet eens bent met de opslag van cookies in uw browser, kunt u deze opslag weigeren via de betreffende browserinstelling. U kunt het opslaan van cookies in uw betreffende browser deactiveren onder extra's / internetopties. U kunt de opslag ook beperken tot bepaalde websites of uw browser zo instellen dat u een melding krijgt, zodra er een cookie wordt verzonden. Hou er echter rekening mee dat u in dit geval te maken zult krijgen met een beperkte weergave van onlinediensten en een beperkte gebruikersondersteuning. U kunt cookies ook te allen tijde verwijderen. In dit geval wordt de hierin opgeslagen informatie verwijderd van uw eindapparaat.

Meer informatie over het gebruik van gegevens door Partnerize vindt u in het privacybeleid van het bedrijf: https://partnerize.com/legal/privacy-statement

AWIN performance advertising network

Wij zijn aangesloten bij het performance advertising network van AWIN AG, Eichhornstraße 3, 10785 Berlijn, Duitsland (hierna 'AWIN' genaamd). Voor het documenteren van transacties (bijv. leads en sales) slaat AWIN in het kader van haar trackingdiensten cookies op op de eindapparaten van gebruikers, die websites of andere online aanbiedingen van AWIN's klanten bezoeken of gebruiken (bijv. een bestelling plaatsen in de webshop). Deze cookies worden uitsluitend gebruikt voor een correcte toekenning van de effectiviteit van een advertentiecampagne en de betreffende afrekening in het kader van het netwerk ervan. Houd er rekening mee dat met uw toestemming zo nodig ook een doorgifte van gegevens geschiedt aan een derde land buiten de EU/EER dat een lager gegevensbeschermingsniveau kan hebben dan de EU (artikel 49 lid 1 zin 1 sub a EU-AVG).

In een cookie wordt aanvankelijk enkel de informatie opgeslagen wanneer van een eindapparaat een specifieke advertentiecampagne is aangeklikt. In de AWIN tracking cookies wordt een individuele cijferreeks opgeslagen, die niet aan de individuele gebruiker kan worden gekoppeld. Middels deze cijferreeks wordt het affiliateprogramma van een adverteerder, de uitgever, het tijdstip van de actie van de gebruiker (bijv. het klikken) gedocumenteerd. Hierbij verzamelt AWIN ook informatie via het eindapparaat, waarmee een transactie is uitgevoerd, bijv. het besturingssysteem en de gebruikte browser. Indien de informatie ook persoonsgegevens bevat, geschiedt de beschreven verwerking op basis van ons gerechtvaardigde financiele belang bij de afwikkeling van provisiebetalingen met AWIN conform art. 6 lid 1 sub f AVG.

Indien u het niet eens bent met de opslag van cookies in uw browser, kunt u deze opslag weigeren via de betreffende browser-instelling. U kunt het opslaan van cookies in uw betreffende browser deactiveren onder extra's / internetopties. U kunt de opslag ook beperken tot bepaalde websites of uw browser zo instellen dat u een melding krijgt, zodra er een cookie wordt verzonden. Hou er echter rekening mee dat u in dit geval te maken zult krijgen met een beperkte weergave van onlinediensten en een beperkte gebruikersondersteuning. U kunt cookies ook te allen tijde verwijderen. In dit geval wordt de hierin opgeslagen informatie verwijderd van uw eindapparaat.

Privacyinstellingen

Meer informatie over het gebruik van gegevens door AWIN vindt u in het privacybeleid van het bedrijf: https://www.awin.com/nl/juridisch

Criteo

Op deze website wordt door de technologie van Criteo SA, 32 Rue Blanche, 75009 Paris, Frankrijk ('Criteo') aan de serverzijde met behulp van cookie-tekstbestanden informatie over het surfgedrag van de websitebezoekers in gepseudonimiseerd formaat verzameld, opgeslagen en geanalyseerd. Criteo analyseert het surfgedrag aan de hand van een algoritme en kan vervolgens doelgericht productaanbevelingen als gepersonaliseerde reclamebanners op andere websites (zgn. publishers) tonen. In het bijzonder worden hierbij het bestel-ITD, het gehashte e-mailadres en de browserinformatie, het klikpad, de datum en het tijdstip van het bezoek, de apparaatinformatie, de bekeken bestanden, de locatiegegevens, het IP-adres, de mobiele advertentie-id's, het aantal bekeken pagina's, de bekeken producten, de zoektermen, de technische id's, de gebruiksgegevens, het aantal geplaatste advertenties en de verwijzende URL geregistreerd. De verzamelde gegevens kunnen in geen geval gebruikt worden voor het persoonlijk identificeren van de bezoekers van deze website. Uw gegevens worden niet op een andere manier gebruikt of aan derden verstrekt. De gegevens worden maximaal 13 maanden opgeslagen en vervolgens automatisch gewist.

Bij het verzamelen van gegevens beroepen wij ons op uw toestemming voor de relevante gegevensverwerking conform art. 6, lid 1, sub a, EU-AVG, § 25 lid 1 van de Duitse gegevensbeschermingswet voor telecommunicatie en digitale diensten, die u uiteraard ook te allen tijde kunt intrekken door de te wijzigen.

Privacyinstellingen

Meer informatie over de technologie van Criteo vindt u in het privacybeleid van Criteo: http://www.criteo.com/privacy/

Facebook website custom audiences ('Facebook-pixel')

Deze website maakt gebruik van de 'Facebook Pixel' van Facebook Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, USA ('Facebook'), of als u een inwoner bent van de EU, Facebook Ireland Ltd, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ierland.

Bij uitdrukkelijke toestemming kan hierdoor het gedrag van gebruikers worden bijgehouden, nadat deze een Facebook-advertentie hebben bekeken of erop hebben geklikt. Dit proces is bedoeld om de effectiviteit van Facebook-advertenties te analyseren voor statistische doeleinden en marktonderzoek en kan een bijdrage leveren aan een optimalisatie van toekomstige reclamecampagnes. De verzamelde gegevens zijn voor ons anoniem en geven ons dus geen mogelijkheid om de identiteit van de gebruiker vast te stellen. De gegevens worden wel door Facebook opgeslagen en verwerkt, zodat een verbinding met het betreffende gebruikersprofiel mogelijk is en Facebook de gegevens voor eigen reclamedoeleinden overeenkomstig het gegevensbeleid van Facebook (https://www.facebook.com/about/privacy/) kan gebruiken.

U kunt Facebook en diens partners in staat stellen om reclameadvertenties op en buiten Facebook te plaatsen. Bovendien kan daartoe een cookie op uw computer worden opgeslagen.

De Facebook Pixel verzamelt bovendien de volgende gegevens door het gebruik van onze website: e-mailadres, geslacht, stad, regio, postcode, land, voor- en achternaam, telefoonnummer, geboortedatum. Daardoor krijgt Facebook de mogelijkheid om uw gegevens aan een bepaald Facebook-profiel te koppelen en daar geschikte promotionele activiteiten te tonen.

Bij het verzamelen van gegevens beroepen wij ons op uw toestemming conform art. 6 lid 1 sub a EU-AVG voor de relevante gegevensverwerking, die u uiteraard ook te allen tijde kunt herroepen door de privacyinstellingen te wijzigen. Als u uw toestemming intrekt, worden uw gegevens niet meer voor dit doel gebruikt en worden ze verwijderd, op voorwaarde dat er geen wettelijke bewaartermijnen zijn. Zonder herroeping bedraagt de bewaartermijn van de gegevens 180 dagen. Daarna worden de gegevens automatisch verwijderd.

Een toestemmingsverklaring betreffende het gebruik van de Facebook Pixel mag enkel worden gegeven door gebruikers die ouder zijn dan 13 jaar. Indien u jonger bent, verzoeken wij u om toestemming te vragen aan een ouder of voogd. Met uw toestemming geschiedt zo nodig een doorgifte van gegevens aan een derde land buiten de EU/EER, dat een lager gegevensbeschermingsniveau kan hebben dan de EU (art. 49 lid 1 zin 1 sub a EU-AVG).

Om het gebruik van cookies op uw computer te deactiveren, kunt u uw browser-instellingen zo veranderen dat er in de toekomst geen cookies meer op uw computer worden geplaatst resp. reeds geplaatste cookies worden verwijderd. Het deactiveren van alle cookies kan er echter toe leiden dat bepaalde functies op onze webpagina's niet meer kunnen worden uitgevoerd.

U kunt het gebruik van cookies door derden zoals bijv. Facebook ook deactiveren op de website van de Digital Advertising Alliance: http://www.aboutads.info/choices/

Hier krijgt u specifieke informatie omtrent de Facebook Pixel en de werking ervan: https://www.facebook.com/business/help/651294705016616.

U kunt de gegevensverwerking hier herroepen.

userwerk

Wij hebben een reclamedienst van userwerk GmbH, Ehinger Str. 19, 89077 Ulm, Duitsland, e-mail: kontakt@userwerk.com, op onze website geïntegreerd. userwerk organiseert speciale aanbiedingen voor aanbieders van verschillende producten, met name gratis proefabonnementen op verschillende media. Als de klant, die meerderjarig moet zijn, het bestelproces bij ons afrondt, kan hij als dank voor zijn bestelling aan het einde kiezen uit de speciale aanbiedingen van de productaanbieders. Na het selecteren van de gewenste aanbieding verschijnt een bestelformulier van userwerk, waarin de persoonlijke gegevens van de klant die bij ons tijdens de aankoop in het shopsysteem zijn opgeslagen, vooraf worden ingevuld. Deze voorinvulling vindt plaats in de browser van de klant; er vindt geen overdracht van persoonlijke gegevens plaats waarvoor de klant geen toestemming heeft gegeven.

Telkens wanneer het bestelformulier van userwerk wordt opgeroepen, wordt automatisch technische informatie van de oproepende computer geregistreerd. Bovendien worden de niet-persoonlijke gegevens zoals de titel, het geboortejaar, het land, de postcode en de hashwaarde van het e-mailadres van de klant in gepseudonimiseerde vorm aan userwerk doorgegeven. De tijdelijke opslag van voornoemde gegevens dient om de veiligheid en stabiliteit van het systeem te waarborgen, alsmede voor garantie- en andere administratieve doeleinden. De hashwaarde van het e-mailadres wordt pseudoniem geëvalueerd om eventueel reeds geuite bezwaren tegen reclame met betrekking tot het opgegeven e-mailadres te analyseren.

De rechtsgrondslag voor de tijdelijke opslag van de gegevens is art. 6 lid 1 lit. f GDPR. In geen geval gebruikt userwerk de verzamelde gegevens om conclusies te trekken over uw persoon. Bovendien dient de analyse van de hashwaarde van het e-mailadres om een mogelijk reclamebezwaar op een wettelijk conforme manier te kunnen uitsluiten; de rechtsgrondslag voor deze gegevensverwerking is Art. 21 lid 3, Art. 6 lid 1 lit. c GDPR.

Meer informatie over de manier waarop userwerk persoonsgegevens verzamelt en verwerkt, vindt u hier:

https://www.userwerk.com/de/datenschutzerklaerung/

Algemene informatie over de werking van cookies

Hieronder beschrijven we de werkwijze van de cross-device pagina-optimalisatie. Onze webpagina's maken op meerdere plaatsen gebruik van zogenaamde cookies. Ze hebben het doel om ons aanbod gebruikersvriendelijker, effectiever en veiliger te maken. Cookies zijn kleine tekstbestanden die op uw eindapparaat worden geplaatst en opgeslagen.

Deze cookies worden gebruikt om het gedrag van gebruikers op onze websites te kunnen analyseren. Zo kunnen we de inhoud van de website doelgericht afstemmen op de behoeften van de bezoekers. Bovendien bieden cookies ons de mogelijkheid om de effectiviteit van een bepaalde advertentie te meten en het plaatsen van de advertentie bijvoorbeeld te laten bepalen door de thematische interesses van de gebruikers.

De gebruikte cookies hebben een individuele gebruikers-ID. Via bepaalde interfaces is het voor ons mogelijk om de verschillende gebruikers-ID's aan individuele klanten te koppelen (bijv. bij het aanmelden in onze webshop met een smartphone en met een computer) en zo een cross-device optimalisatie van onze website tot stand te brengen.

De gebruikte cookies hebben op grond van het doel van de verwerking een lange levensduur en worden – indien u geen bezwaar maakt of de cookies wist – automatisch verwijderd na 6 maanden.

Natuurlijk kunt u cookies op uw eindapparaat ook handmatig via de instellingen van uw browser of met behulp van software deactiveren, beperken of wissen.

Let op: Indien u de plaatsing van cookies deactiveert, kunnen mogelijk niet alle functies van onze website geheel worden gebruikt.

Technologieën voor het functioneren van de website en de online shop (art. 6 lid 1 sub f EU-AVG)

Akamai

Voor het versnellen van onze website maken wij gebruik van het Content Delivery Network (CDN) van Akamai Technologies Inc., 150 Broadway, Cambridge, MA 02142, VS (Akamai). Een CDN is een dienst met behulp waarvan de inhoud van ons online aanbod, in het bijzonder grote mediabestanden zoals afbeeldingen of scripts, sneller wordt geleverd met behulp van regionaal verspreide servers die via het internet met elkaar verbonden zijn. Je gegevens worden uitsluitend verwerkt voor de bovengenoemde doeleinden en om de veiligheid en functionaliteit van het CDN te waarborgen. Akamai kan tijdens elke gegevensverwerking persoonsgegevens uit de logbestanden (bijv. IP-adressen, locatiegegevens) overdragen aan de VS. De locatiegegevens zijn nodig om de gebruiker de gegevens van een server te sturen die geografisch gezien zo dichtbij mogelijk is. Meer informatie over de gegevensbescherming van en bij Akamai vind je onder https://www.akamai.com/legal/privacy-and-policies/privacy-statement.

Akamai slaat de gegevens maximaal 24 uur op, zodat de inhoud sneller kan worden geleverd bij een bezoek aan onze website. Wij verwerken gegevens op basis van ons gerechtvaardigde belang om onze website te versnellen conform art. 6 lid 1 sub f AVG.

Houd er rekening mee dat persoonsgegevens in dit verband kunnen worden verwerkt in een derde land, de VS. De naleving van het Europese gegevensbeschermingsniveau voor gegevensoverdracht en -verwerking in derde landen wordt gewaarborgd door de dienovereenkomstige contractuele regelingen en garanties.

Gegevensverwerking in de newsletter (art. 6 lid 1 sub a EU-AVG)

Op onze website kunt u zich aanmelden voor het ontvangen van onze kosteloze newsletter. Als u hebt ingestemd met het ontvangen van de s.Oliver newsletter gebruiken wij uw e-mailadres voor het toesturen van (indien mogelijk persoonlijke) informatie over producten, acties, wedstrijden en nieuwtjes op het gebied van mode en fashion evenals enquêtes over de algemene klanttevredenheid. Deze gegevens slaan wij op en verwerken wij met het oog op het versturen van de newsletter.

Een cross-device gebruikersprofiel voor persoonlijke en individuele communicatie en productaanbevelingen

Als u bovendien hebt ingestemd met het ontvangen van onze newsletter, die is afgestemd op uw individuele interesses, verwerken wij naast uw e-mailadres in het bijzonder uw naam en profielgegevens voor het verzenden van de newsletter. Met uw toestemming registreren wij uw gebruikersgedrag op deze website, onze mobiele fashion apps en onze newsletters.

De analyse van het gebruikersgedrag omvat in het bijzonder gegevens voor de afwikkeling van de overeenkomst en creëert persoonlijke profielen resp. maakt gebruik van bestaande gegevens aan de hand waarvan uw interesse in artikelen of acties van s.Oliver kan worden afgeleid. Dergelijke gegevens kunnen afkomstig zijn uit koopovereenkomsten. Onder 'acties' worden met name de evenementen in onze verkooppunten, maar ook kortingsacties verstaan. Onder gegevens betreffende de afwikkeling van de overeenkomst vallen alle soorten gegevens die betrekking hebben op uw aankoop bij s.Oliver. Ook een artikel dat u hebt omgeruild resp. geretourneerd of de interesse die u toonde in een artikel dat niet leverbaar was, wordt tot deze gegevens gerekend. Daarbovenop komen nog de contactgegevens die u aan s.Oliver hebt verstrekt zoals aanhef, voor- en achternaam, e-mailadres en uw geboortedatum. Ook uw reactie op de reclamecampagnes van s.Oliver (bijv. de aan u verstuurde en geopende newsletters) en uw bezoekersgedrag op de website of in de app van s.Oliver (bijv. datum van het laatste bezoek en bekeken artikelen) kunnen worden opgeslagen. Let daarom ook op de informatie hierover onder "Emarsys".

Herroeping

De verwerking geschiedt conform art. 6 lid 1 sub a AVG en u kunt te allen tijde gebruikmaken van uw rechten als betrokkene. Indien u vragen hebt, kunt u contact met ons opnemen via privacypolicy@soliver.com. U kunt uw toestemming voor het ontvangen van de newsletter of het creëren van gepersonaliseerde gebruikersprofielen te allen tijde met werking voor de toekomst herroepen, bijv. door u hier op onze website af te melden voor de newsletter. De link voor het afmelden vindt u ook onderaan elke newsletter.

Contactmogelijkheden

Contactformulier (rechtsgrondslag art. 6 lid 1 sub a EU-AVG)

Op onze website vindt u een contactformulier dat gebruikt kan worden voor contactopname langs elektronische weg. Als u ons via het contactformulier benadert, verwerken wij de gegevens die u ons via het contactformulier verstrekt met het oog op contactopname en beantwoording van uw vragen en verzoeken. Hierbij wordt het beginsel van gegevensminimalisering en gegevensvermijding in acht genomen, doordat u enkel de gegevens dient te vermelden die wij absoluut nodig hebben ten behoeve van de contactopname. Dit zijn uw voor- en achternaam, uw e-mailadres, de onderwerpkeuze en het berichtenveld zelf. Bovendien wordt uw IP-adres verwerkt om technische en juridische redenen. Alle overige gegevens zijn facultatieve velden en kunnen optioneel (bijv. voor een individuelere beantwoording van uw vragen) worden vermeld.

Social media

We zijn vertegenwoordigd in de 'sociale media'. Voor zover wij controle hebben over de verwerking van uw gegevens, garanderen wij dat deze in overeenstemming is met de geldende bepalingen inzake gegevensbescherming.

Hieronder vindt u de belangrijkste informatie over het recht inzake gegevensbescherming met betrekking tot onze aanwezigheid op sociale media.

De naam en het adres van de verantwoordelijken voor het bedrijf

Verantwoordelijk voor het optreden van de onderneming in de zin van de EU-AVG en andere bepalingen inzake gegevensbescherming zijn naast s.Oliver Sales GmbH & Co. KG:

 • Facebook
  (Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ireland)
 • Instagram
  (Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ireland)
 • Youtube
  (Google Ireland Ltd., Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland)

Het gebruik van deze platformen en hun functies valt echter onder uw eigen verantwoordelijkheid. Dit geldt in het bijzonder voor het gebruik van interactieve functies (bijv. commentaar geven, delen, beoordelen).

Houd er rekening mee dat met uw toestemming zo nodig ook een doorgifte van gegevens geschiedt aan een derde land buiten de EU/EER dat een lager gegevensbeschermingsniveau kan hebben dan de EU (artikel 49 lid 1 zin 1 sub a EU-AVG).

Doel en rechtsgrondslag

Wij onderhouden zelf de fanpagina's om met de bezoekers van deze pagina's te communiceren en hen op deze manier te informeren over ons aanbod.

Daarnaast verzamelen we gegevens voor statistische doeleinden om de inhoud verder te kunnen ontwikkelen en optimaliseren en om ons aanbod aantrekkelijker te maken. De hiervoor benodigde gegevens (bijv. totaal aantal bekeken pagina's, activiteiten op de pagina's en door de bezoekers beschikbaar gestelde gegevens, interacties) worden door de sociale netwerken geanalyseerd en ter beschikking gesteld. Wij hebben geen invloed op de generatie en presentatie.

Bovendien worden uw persoonsgegevens voor marktonderzoek, communicatie en reclame verwerkt door de aanbieders van de sociale media, maar ook door s.Oliver Sales GmbH & Co. KG. Het is bijvoorbeeld mogelijk dat er gebruikersprofielen worden aangemaakt op basis van uw gebruikersgedrag en de daaruit voortvloeiende interesses. Hierdoor kunnen onder meer advertenties binnen en buiten de platformen worden weergegeven die vermoedelijk overeenkomen met uw interesses. Meestal worden hiervoor cookies op uw computer opgeslagen. Onafhankelijk hiervan kunnen in uw gebruikersprofielen ook gegevens worden opgeslagen die niet direct bij uw eindapparaten worden verzameld. De opslag en analyse geschiedt ook cross-device; dit geldt in het bijzonder, maar niet uitsluitend, als u als lid geregistreerd en ingelogd bent op de betreffende platformen.

Verder verzamelen en verwerken wij geen persoonsgegevens.

De verwerking van uw persoonsgegevens door s.Oliver Sales GmbH & Co. KG geschiedt op basis van onze gerechtvaardigde belangen bij effectieve informatie en communicatie conform art. 6 lid 1 zin 1 sub f EU-AVG.

Als u wordt gevraagd om toestemming te geven voor de gegevensverwerking, d.w.z. als u uw toestemming geeft door op een knop of iets dergelijks te klikken (opt-in), dan is de rechtsgrondslag voor de verwerking art. 6 lid 1 zin 1 sub a en art. 7 EU-AVG.

Uw rechten / mogelijkheid om bezwaar te maken

Als u lid bent van een sociaal netwerk en niet wilt dat het netwerk via onze pagina gegevens over u verzamelt en deze koppelt aan uw opgeslagen ledengegevens in het betreffende netwerk, dient u

 • uit te loggen bij het betreffende netwerk, voordat u onze fanpagina bezoekt,
 • de aanwezige cookies op het apparaat te verwijderen en
 • uw browser af te sluiten en opnieuw op te starten

Na het opnieuw inloggen bent u voor het netwerk echter weer als een specifieke gebruiker herkenbaar.

Voor een gedetailleerde beschrijving van de betreffende verwerkingen en de mogelijkheden om bezwaar te maken (opt-out) verwijzen wij u naar de volgende gelinkte informatie:

Facebook

Gegevensbeleid: https://www.facebook.com/about/privacy/
Opt-Out: https://www.facebook.com/about/privacy/ en http://www.youronlinechoices.com

Instagram

Gegevensbeleid: https://help.instagram.com/519522125107875
Opt-Out: http://www.networkadvertising.org/managing/opt_out.asp en http://www.youronlinechoices.com

Youtube

Gegevensbeleid: https://policies.google.com/privacy
Opt-Out: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de en http://www.youronlinechoices.com

Omdat wij geen volledige toegang hebben tot uw persoonsgegevens, dient u zich bij het indienen van een claim rechtstreeks te richten tot de aanbieders van de sociale media, omdat elk van hen toegang heeft tot de persoonsgegevens van hun gebruikers, gepaste maatregelen kan nemen en informatie kan verstrekken.

Opmerkingen over auteursrecht

Indien u foto's, teksten, ontwerpen, video's, muziek etc. op onze pagina wilt publiceren, dient u zich ervan bewust te zijn dat u daarmee mogelijk alle gebruiksrechten aan het netwerk overdraagt, wat uiteindelijk juridische gevolgen voor u kan hebben als u niet zelf de auteur of rechthebbende bent.

Bestellen in de webshop (art. 6 lid 1 sub b EU-AVG)

In onze online shop bieden wij u voor de afwikkeling van uw bestelling twee mogelijkheden aan:

 • Creëren van een klantaccount (en deelname aan het s.Oliver Card-programma)
 • Als gast een bestelling plaatsen

Bij beide opties worden gegevens opgevraagd die nodig zijn voor de afwikkeling van de bestelling en betaling, het kredietwaardigheidsonderzoek en de fraudepreventie. Deze verplichte velden zijn met een sterretje (*) gekenmerkt:

 • naam, straat, postcode, plaats, geboortedatum en e-mailadres
 • Bij een afwijkend bezorgadres worden naam, straat, postcode en plaats afzonderlijk opgevraagd

Bovendien worden het IP-adres van de gebruiker, de datum en het tijdstip van registratie opgeslagen (technische achtergrondgegevens).

Creëren van een klantaccount (incl. de deelname aan het s.Oliver Card-programma):

Indien u in onze online shop kiest voor een registratie, hebt u het voordeel dat u de bestelgeschiedenis kunt inzien, uw basisgegevens kunt beheren, aan ons s.Oliver Card-programma deelneemt en dat uw ingevoerde gegevens voor toekomstige bestellingen worden opgeslagen.

Door afronding van het registratieproces zijn uw gegevens bij ons opgeslagen voor gebruik van het beschermde klantgedeelte. De online shop biedt u natuurlijk de mogelijkheid om wijzigingen in uw basisgegevens aan te brengen en gebruik te maken van de functie 'Mijn account'.

U kunt uiteraard uw toestemming voor het gebruik van uw account herroepen, uw klantaccount in de shop wordt dan gedeactiveerd.

Let op: Het door u gekozen wachtwoord wordt bij ons versleuteld opgeslagen. Medewerkers van ons bedrijf kunnen dit wachtwoord niet lezen. Om deze reden kunt zij u geen informatie verstrekken als u uw wachtwoord bent vergeten. Gebruik in dit geval de functie "Wachtwoord vergeten", waarmee u een e-mail ontvangt en in de volgende stap een nieuw wachtwoord kunt toekennen. Geen enkele medewerker heeft het recht om telefonisch of schriftelijk uw wachtwoord op te vragen. Vermeld daarom nooit uw wachtwoord indien u dergelijke verzoeken krijgt.

Plaatsen van een bestelling als gast:

Als u er in onze webshop voor kiest om als gast een bestelling te plaatsen, wordt er geen klantaccount in onze shop aangemaakt. Bij het plaatsen van een nieuwe bestelling dient u uw gegevens voor het verwerken van de bestelopdracht opnieuw in te voeren.

Bovendien zijn de gegevensverwerkingsactiviteiten van toepassing die bij de rubriek 'Trackingmethoden en de plaatsing van cookies' worden beschreven. Uiteraard staan de beschreven contactmogelijkheden en rechten als betrokkene tot uw beschikking.

Betaalsystemen / kredietwaardigheidsonderzoek / fraudepreventie (art. 6 lid 1 sub b en f EU-AVG)

In onze webshop kunt u kiezen uit diverse betaalmethoden. Hiertoe worden de betreffende betalingsrelevante gegevens verzameld, zodat uw bestelling en betaling afgewikkeld kunnen worden. Bovendien wordt uw IP-adres verwerkt om technische en juridische redenen.

Bepaalde persoonsgegevens, zie verplichte informatie, zijn nodig voor afwikkeling van de overeenkomst. Zonder deze gegevens zullen wij het afsluiten van de overeenkomst helaas moeten weigeren, aangezien we deze dan niet zullen kunnen uitvoeren. De gegevens zullen voor het verwerken van de betaling worden doorgegeven aan onze betalingsdienstaanbieder.

De door ons gebruikte betaalsystemen maken gebruik van een SSL-versleuteling voor een beschermde overdracht van uw gegevens.

Welke betaalmogelijkheden er tot uw beschikking staan, is afhankelijk van het resultaat van ons kredietwaardigheidsonderzoek.

Opmerking betreffende betaling met creditcard:
Zoals gebruikelijk bij betalingen met een creditcard, worden de creditcardgegevens gecontroleerd en geautoriseerd door Adyen N.V., Simon Carmiggeltstraat 5-60, 1011 DJ Amsterdam, die Netherlands. Meer informatie vindt u in het privacybeleid van Adyen (https://www.adyen.com/policies-and-disclaimer/privacy-policy).

Opmerking betreffende betaling met Bancontact:
Indien u kiest voor de betaalmogelijkheid Bancontact, aangeboden via Bancontact Payconiq Company NV/SA, Aarlenstraat 82, 1040-Brussel, België, worden de voor de betaling benodigde gegevens doorgestuurd naar uw bank. Voor meer informatie over de bescherming van uw persoonlijke gegevens kunt u contact opnemen met uw lokale bank of de informatie over gegevensbescherming van Bancontact raadplegen (https://www.bancontact.com/nl).

Opmerking betreffende PayPal:
PayPal is een onderneming van PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A. 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxemburg, Luxemburg. Als de betreffende persoon tijdens het bestelproces in onze webshop voor de betaalmogelijkheid 'PayPal' kiest, worden er automatisch gegevens van deze persoon aan PayPal doorgegeven. Door te kiezen voor deze betaalmogelijkheid of de andere optie (‘PayPal Express’), zoals beschreven in de volgende paragraaf, stemt de betreffende persoon in met de doorgifte van persoonsgegevens die vereist is voor de afwikkeling van de betaling (art. 6 lid 1 sub a AVG). Bij de persoonsgegevens die aan PayPal worden doorgegeven gaat het doorgaans om voornaam, achternaam, adres, e-mailadres, IP-adres, (mobiel) telefoonnummer of andere gegevens die noodzakelijk zijn voor het afwikkelen van de betaling. Voor de verwerking van de koopovereenkomst zijn ook persoonsgegevens nodig die betrekking hebben op de desbetreffende bestelling. Details inzake gegevensbescherming bij PayPal zijn hier beschikbaar: https://www.paypal.com/be/webapps/mpp/ua/privacy-full. Houd er rekening mee dat met uw toestemming zo nodig derhalve een doorgifte van gegevens geschiedt aan een derde land buiten de EU/EER, dat een lager gegevensbeschermingsniveau kan hebben dan de EU (art. 49, lid 1 zin 1 sub a AVG).
In het kader van de betaling via PayPal kunt u ook gebruikmaken van de optie ‘PayPal Express’. Als u hiervan gebruikmaakt, kunt u de betalingen nog sneller uitvoeren tijdens het checkout-proces. PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A. is in dit verband verantwoordelijk voor de gegevensverwerking. 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxemburg, Luxemburg. Het volledige privacybeleid van PayPal kunt u raadplegen via https://www.paypal.com/be/webapps/mpp/ua/privacy-full.
Om u deze optie te kunnen bieden en om deze naar behoren te laten werken en, afhankelijk van de waarde van het winkelmandje, dynamisch voor u te kunnen weergegeven, is deze direct geïntegreerd op de pagina van het winkelmandje. Daarbij wordt een verbinding gemaakt met de PayPal-servers en worden de volgende gegevens verzonden: IP-adres, user agent, productprijzen, waarde winkelmandje, apparaat-ID, winkelmandje-ID, valuta. De verwerking en doorgifte van gegevens geschiedt op basis van ons gerechtvaardigde belang bij de beschikbaarstelling van de betreffende betaalmogelijkheden en bijbehorende diensten en is beperkt tot het minimum dat hiervoor nodig is, ook in technisch opzicht (art. 6 lid 1 sub f AVG, § 25 lid 2 Duitse gegevensbeschermingswet voor telecommunicatie en digitale diensten), om u deze opties te kunnen aanbieden.

Kredietwaardigheidsonderzoek

Bedrijf X respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Wij gebruiken uw gegevens om het bestelproces zo snel en optimaal mogelijk te laten verlopen. Bedrijf X zal uw persoonlijke gegevens uitsluitend aan derden ter beschikking stellen die zijn betrokken bij het uitvoeren van uw aankoop. Bedrijf X behoudt zich het recht voor om op de door de klant verstrekte gegevens een kredietrisicotoets uit te voeren bij Experian en op basis van verkregen informatie een alternatieve betaalwijze aan te bieden.

Indien u vragen hebt over dit procedé of als u met ons wilt overleggen over de resultaten, kunt u contact met ons opnemen via onlineshop@soliver.com.

Fraudepreventie

Voor het veiligstellen van onze belangen art. 6 lid 1 sub f EU-AVG controleren wij automatisch alle bestelprocessen op mogelijke fraude en/of misbruik. Een medewerker van de webshop beslist of het bestelproces al dan niet opmerkelijk is.

De gegevens worden voor de volgende doeleinden verwerkt:

 • fraudepreventie
 • bescherming van mijn gebruikersaccount
 • voorkoming van automatisch aangemaakte en vervalste gebruikersaccounts door bots
 • identificatie van gestolen identiteiten of betaalgegevens
 • productoptimalisatie en verdere ontwikkeling tegen fraude

De volgende gegevens worden verwerkt:

 • gegevens voor de verwerking van de overeenkomst (gekocht artikel, naam, straat, postcode, plaats, geboortedatum, e-mailadres, bezorgadres, betaal- en bezorgmethode)
 • gebruikersgegevens van mijn bezoek aan de website van deze webshop (informatie over begin, einde en omvang van de bezochte webpagina's en klikpaden)
 • cookies (dat zijn kleine tekstbestanden die lokaal worden opgeslagen in het tijdelijke geheugen van de internetbrowser) en/of bezoeker-ID's die allen anonieme gegevens van de eindapparaten kunnen bevatten die ik tijdens mijn bezoek aan de websites heb gebruikt (bijv. mijn schermresolutie of de versie van mijn besturingssysteem) en waarmee de door mij gebruikte eindapparaten met een zekere waarschijnlijkheid bij volgende bezoeken opnieuw kunnen worden herkend

Om misbruik te kunnen voorkomen en herkennen heeft de webshop de infoscore Tracking Solutions GmbH (Kaistraße 7, 40221 Düsseldorf, Duitsland) belast in het kader van een verwerking van de bestelopdracht op grond van art. 28 EU-AVG.

Uw gegevens worden na vijf maanden automatisch gewist.

Indien u vragen hebt over dit procedé of als u met ons wilt overleggen over de resultaten, kunt u contact met ons opnemen via onlineshop@soliver.com.

Sovendus

Voucheraanbiedingen van Sovendus GmbH: Om een voor u interessante voucheraanbieding te selecteren, geven wij de hashwaarde van uw e-mailadres en uw IP-adres in gepseudonimiseerde en gecodeerde vorm door aan Sovendus GmbH, Hermann-Veit-Str. 6, 76135 Karlsruhe, Duitsland (Art. 6, lid 1 s. 1 lit. f AVG). De gepseudonimiseerde hashwaarde van het e-mailadres wordt door Sovendus gebruikt om rekening te houden met eventuele bezwaren tegen reclame (Art. 21 lid 3, Art. 6 lid 1 c AVG). Het IP-adres wordt door Sovendus uitsluitend gebruikt voor de beveiliging van de gegevens en wordt in de regel na zeven dagen geanonimiseerd (Art. 6, lid 1 s. 1 lit. f AVG). Bovendien geven wij voor de facturering een gepseudonimiseerd bestelnummer, bestelwaarde met valuta, sessie-ID, couponcode en tijdstempel door aan Sovendus (Art. 6, lid 1 s. 1 lit. f AVG).

Als u geïnteresseerd bent in een tegoedbonaanbieding van Sovendus, als er geen reclame bezwaar is tegen uw e-mailadres en als u alleen in dit geval op de weergegeven tegoedbonbanner klikt, geven wij uw titel, naam, e-mailadres, land en postcode in gecodeerde vorm door aan Sovendus voor het opstellen van de tegoedbon (Art. 6 lid 1 b,f AVG). Wij geven uw gegevens niet door aan derde landen.

Het gebruik van deze voucheraanbiedingen vindt plaats via de integratie van een Java-Script-code van Sovendus GmbH, die echter alleen plaatsvindt als u vooraf uw toestemming hebt gegeven (art. 6 lid 1 a AVG, § 25 lid 1 van de Duitse gegevensbeschermingswet voor telecommunicatie en digitale diensten).

Meer informatie over de verwerking van uw gegevens door Sovendus vindt u in de online informatie over gegevensbescherming op https://online.sovendus.com/nl/online-privacyverklaring/.

Informatie over retourzendingen (art. 6, lid 1, sub b AVG)

Wij hebben ons met het oog op duurzaamheid en kostenbesparing als doel gesteld om het aantal retourzendingen in de webshop tot een minimum te beperken. Zo bieden we onze klanten vanaf een bepaald retourpercentage alleen geselecteerde betaalmogelijkheden aan (bijvoorbeeld veilige betaalmethoden). Verder behouden we ons het recht voor om geen betaalmogelijkheden aan te bieden.

Hierbij wordt op basis van het totaalbedrag aan bestellingen, het aantal bestellingen en het totaalbedrag aan retourzendingen van alle bestellingen die zijn geplaatst het algehele retourpercentage vastgesteld. Vervolgens wordt de betaalmogelijkheid met een vooraf gedefinieerde waarde vastgelegd. Uw persoonsgegevens met betrekking tot het retourpercentage verwijderen wij na 3 jaar.

We werken hierbij samen met een dienstverlener. Met deze dienstverlener hebben we de noodzakelijke overeenkomsten inzake gegevensbescherming gesloten.

Gegevensverwerking in het ordermanagementsysteem

Om te zorgen dat u alle gewenste artikelen zo snel mogelijk en in zo min mogelijk afzonderlijke leveringen ontvangt, wijst ons ordermanagementsysteem uw bestelling automatisch toe. Deze toewijzing vindt plaats op basis van verschillende aspecten, zoals beschikbaarheid van artikelen en efficiëntie. Dit vereist dat uw bestelling wordt doorgestuurd naar het ordermanagementsysteem dat door OneStock SAS (8 Rue des Trente-Six Ponts, 31400 Toulouse, Frankrijk) ter beschikking wordt gesteld, door s.Oliver wordt beheerd en waarvan de servers zich in Duitsland en Frankrijk bevinden. s.Oliver bewaart en verwerkt uw gegevens in het ordermanagementsysteem dus in overeenstemming met de AVG uit ons gerechtvaardigde belang met het oog op een efficiënte distributie en verwerking van alle bestellingen.

Gegevensverwerking door verzenddienstverleners

Voor de verwerking van de verzending werken wij samen met logistieke dienstverleners/transportbedrijven en/of verzendpartners: De volgende gegevens kunnen worden doorgegeven ten behoeve van de levering van de bestelde goederen of ten behoeve van de communicatie over de verzending: Voornaam, achternaam, postadres alsmede het e-mailadres en telefoonnummer, indien van toepassing. De rechtsgrondslag voor de verwerking is art. 6, lid 1, sub b AVG.

Gebruikmaking van Location based services

Op onze website bieden wij u verschillende diensten aan die u onder andere een nog betere beschikbaarheid van de producten en een vereenvoudigde pakketbezorging bieden. Voor deze diensten registreren wij uw locatie om bijvoorbeeld het dichtstbijzijnde filiaal van s.Oliver te kunnen bepalen.

Bepaling van het dichtstbijzijnde s.Oliver filiaal

Op onze website stellen wij u de s.Oliver Storefinder ter beschikking. Met behulp van de Storefinder krijgt u door het invoeren van uw actuele locatie of na gebruikmaking van Google Maps voor het vinden van uw locatie (zie: gebruikmaken van Google Maps) de dichtstbijzijnde s.Oliver stores resp. partner stores in uw buurt te zien. Met de s.Oliver Storefinder hebt u bovendien de mogelijkheid om via verschillende filtermechanismen zoals dames- en herencollecties, specifieke s.Oliver merken of diensten exact het s.Oliver verkooppunt te vinden dat voor u het meest geschikt is.

Daarbij beroepen wij ons op ons rechtmatige belang conform artikel 6, lid 1 sub f van de EU-AVG. U kunt te allen tijde gebruikmaken van uw recht als betrokkene. Indien u vragen hebt over dit procedé of als u met ons wilt overleggen over de resultaten, kunt u contact met ons opnemen via privacypolicy@soliver.com.

Bescherming van de webshop tegen aanvallen (Cloud Flare)

Om veiligheidsredenen en ter bescherming van de overdracht van vertrouwelijke informatie, zoals verzoeken die u ons als websitebeheerder stuurt, maakt deze website gebruik van een SSL-codering. Een versleutelde verbinding herkent u aan het feit dat de adresbalk van uw browser van 'http://' verandert naar 'https://' en aan het slotje in de adresbalk van uw browser. Als de SSL-versleuteling is geactiveerd, kunnen de gegevens die u ons toezendt niet door derden worden gelezen. Om u op onze website een beveiligde gegevensoverdracht via SSL-codering te kunnen bieden, om ons te beschermen tegen aanvallen en om de laadtijden te optimaliseren maken we gebruik van de dienst van Cloudflare, Inc. 101 Townsend St San Francisco, CA 94107, USA. Houd er rekening mee dat met uw toestemming zo nodig ook een doorgifte van gegevens geschiedt aan een derde land buiten de EU/EER dat een lager gegevensbeschermingsniveau kan hebben dan de EU (artikel 49 lid 1 zin 1 sub a EU-AVG).Cloudflare verzamelt statistische gegevens over het bezoek aan deze website. De toegangsgegevens omvatten: naam van de bezochte website, bestand, datum en tijdstip van het bezoek, grootte van de gegevensoverdracht, melding over succesvol bezoek, browsertype en -versie, het besturingssysteem van de gebruiker, verwijzende URL (de eerder bezochte website), IP-adres en de aanvragende provider. Cloudflare gebruikt de protocolgegevens voor statistische evaluaties ten behoeve van de werking, de veiligheid en de optimalisatie van het aanbod. Lees hiertoe ook de privacyverklaring van Cloudflare; deze is hier https://www.cloudflare.com/privacypolicy/ beschikbaar.

Daarbij beroepen wij ons op ons rechtmatige belang conform artikel 6, lid 1 sub f van de EU-AVG. U kunt te allen tijde gebruikmaken van uw recht als betrokkene. Indien u vragen hebt, kunt u contact met ons opnemen via privacypolicy@soliver.com.

Datum laatste wijziging 02-07-2024