Aanmelden voor de nieuwsbrief en direct profiteren van 10%* korting    Nu aanmelden

Aanmelden voor de nieuwsbrief en direct profiteren van 10%* korting    Nu aanmelden

s.Oliver Online Shop - gegevensbescherming

Privacyinstellingen


In uw privacyinstellingen kunt u zien welke diensten we gebruiken en kunt u te allen tijde, ook door de instellingen achteraf te veranderen, zelf beslissen of en in hoeverre u hiervoor toestemming wilt geven. De verwerking geschiedt op basis van uw toestemming conform art. 6 lid 1 sub a of evt. art. 49 lid 1 zin 1 sub a EU-AVG.
Privacyverklaring


Wij heten u welkom op onze website en bedanken u voor uw interesse in ons bedrijf. De bescherming van uw persoonsgegevens ligt ons na aan het hart. Wij verwerken uw gegevens overeenkomstig de toepasselijke wetgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens, in het bijzonder de Algemene Verordening Gegevensbescherming van de EU (EU-AVG) en de landspecifieke uitvoeringswetgeving die van toepassing is op ons bedrijf.


Onze privacyverklaring maakt u duidelijk welke persoonsgegevens wij via onze website over u verzamelen, waarvoor wij deze gebruiken, wanneer wij deze verwijderen en hoe uw gegevens zo goed mogelijk worden beschermd door beveiligingsmaatregelen. Ook brengen wij u op de hoogte van de betreffende rechtsgrondslag die deze gegevensverwerking toestaat. Bovendien wordt u geïnformeerd over uw wettelijk vastgestelde rechten die verband houden met de verwerking van deze gegevens. Om onze gegevensverwerking voor u zo transparant mogelijk te maken, verstrekken wij u eerst algemene informatie over de verwerking van persoonsgegevens en vervolgens gedetailleerde informatie over de volgende onderwerpen:

Onder persoonsgegevens verstaan we alle informatie waarmee identificatie van een natuurlijk persoon mogelijk is. Daartoe behoren met name naam, geboortedatum, adres, telefoonnummer, e-mailadres, maar ook uw IP-adres.


Anonieme gegevens zijn gegevens, waarmee de gebruiker niet geïdentificeerd kan worden.


Verantwoordelijke partij in het kader van de wet inzake gegevensbescherming is:


s.Oliver Sales GmbH & Co. KG
Ostring
97228 Rottendorf, Duitsland


Telefoon: 0800 – 82 331
E-mailadres: service@soliver-online.beGegevensverzameling / persoonsgegevens


Wij verzamelen persoonsgegevens conform de wettelijke regelgeving. Alle persoonsgegevens, die wij via de website over u ontvangen, zullen wij alleen verwerken voor de hieronder nader beschreven doeleinden. Dit geschiedt in het kader van de steeds vermelde wetgevingen resp. alleen met uw instemming.


Wanneer een gegevensverwerking is toegestaan, is met name bepaald in art. 6 van de EU-AVG. s.Oliver verzamelt persoonsgegevens, indien

 • u toestemming hebt verleend (art. 6 lid 1 sub a of lid 1 zin 1 sub a EU-AVG),
 • de gegevens vereist zijn voor de naleving van een overeenkomst / precontractuele maatregelen (art. 6, lid 1 sub b EU-AVG),
 • de gegevens noodzakelijk zijn voor het voldoen aan een wettelijke verplichting (art. 6, lid 1 sub c EU-AVG) of
 • de gegevens noodzakelijk zijn ter vrijwaring van de gerechtvaardigde belangen van ons bedrijf, mits uw rechtmatige belangen niet zwaarder wegen (art. 6, lid 1 sub f EU-AVG). Wij zien vooral in de volgende gevallen een zwaarder wegend, rechtmatig belang bij de gegevensverwerking:
  1. Gegevensverwerking bij het surfen
   Om u de beste winkelbeleving bij s.Oliver te kunnen bieden, creëren wij een gepseudonimiseerd gebruikersprofiel van u, waardoor wij u online net zo uitgebreid kunnen adviseren als een verkoper dat in een persoonlijk gesprek in een s.Oliver store kan doen. Tegelijkertijd gebruiken wij de verzamelde gegevens in onze web analytics tools om het gebruik van onze aangeboden diensten te registreren en deze verder te verbeteren. Verdere informatie vindt u onder de rubriek: „Gegevensverwerking bij het surfen

  1. Gepersonaliseerde reclame op partnersites
   Om onze marketing enerzijds qua kosten, maar ook voor een belangrijk deel qua inhoud te optimaliseren, worden gegevens over uw gebruikersgedrag van verschillende apparaten verzameld en verwerkt. Hierdoor kunnen wij u op websites van derden op u toegesneden online aanbiedingen tonen, die op uw individuele interesses zijn afgestemd. U als gebruiker profiteert van dit proces, omdat u bij het bezoeken van andere websites voor u relevantere en interessante reclame en minder oninteressante en willekeurige reclame ontvangt. Meer informatie vindt u onder de rubriek: „Reclame op partnersites

  1. Fraudepreventie en vermindering van wanbetaling
   Om het risico op wanbetaling te verminderen, vindt er tijdens het bestelproces een kredietwaardigheidsonderzoek plaats dat verantwoordelijk is voor de selectie van de getoonde betaalwijzen. Daarna worden alle doorgegeven en als fraudegevoelig aangemerkte orders gecontroleerd door een medewerker en worden er passende maatregelen genomen ter voorkoming van fraude.- Meer informatie vindt u onder de rubriek: „Betaalsystemen / kredietwaardigheidsonderzoek / fraudepreventie

  1. Waarborging van de veiligheid van onze systemen / vaststellingen van storingen
   Om redenen van technische veiligheid, in het bijzonder om aanvallen op onze webserver af te weren, worden gegevens overeenkomstig art. 6, lid 1 sub f EU-AVG door ons opgeslagen. Deze kunnen niet worden herleid tot individuele gebruikers. We verzamelen met name de volgende gegevens: gebruikte webbrowser en gebruikt besturingssysteem / naam van de internetprovider / informatie over de website van waaruit u ons bezoekt / informatie over de webpagina's die u bij ons bezoekt en de datum en het tijdstip van uw bezoek / naam van het opgevraagde bestand / of het bestand bijv. al dan niet is overgedragen / overgedragen hoeveelheid gegevens / het IP-adres dat uw internetprovider aan u heeft toegewezen.

De verzamelde persoonsgegevens worden uiteraard vertrouwelijk behandeld.Bewaartermijn resp. criteria voor het vastleggen van de termijn


De s.Oliver Sales GmbH & Co. KG verwerkt en bewaart uw persoonsgegevens alleen voor de periode die noodzakelijk is ter verwezenlijking van het specifieke doel van de verwerking of zolang er een wettelijke bewaartermijn (met name commercieel en fiscaalrechtelijk) bestaat. Na het bereiken van dit doel resp. na het verstrijken van de bewaarplicht worden de betreffende gegevens routinematig gewist.Doorgiften van gegevens


In bepaalde gevallen is het noodzakelijk om de verwerkte persoonsgegevens in het kader van de gegevensverwerking door te geven. Dienaangaande bestaan er verschillende ontvangers en ontvangercategorieën.


Interne bedrijven

Wij geven uw persoonsgegevens indien noodzakelijk door binnen de s.Oliver Group (s.Oliver Sales GmbH & Co. KG). Natuurlijk voldoen we aan het daaraan verbonden regelgevingskader en garanderen we dat uw gegevens volgens de voorschriften worden verwerkt. Uw persoonsgegevens zijn alleen toegankelijk voor bevoegde medewerkers, die op grond van hun werkzaamheden de toegang tot de gegevens nodig hebben, bijv. voor het uitvoeren van uw bestelling of om contact op te nemen bij eventuele vragen.


Externe bedrijven

Persoonsgegevens worden, met inachtneming van de wettelijke vereisten, doorgegeven aan de volgende ontvangercategorieën:

 • Dienstverleners in het kader van de afwikkeling van de bestelling
 • Expediteurs, leveranciers, betaaldiensten
 • Bedrijven die het kredietwaardigheidsonderzoek uitvoeren
 • Bedrijven die marketingdiensten leveren
 • Dienstverleners in het kader van communicatiesystemen
 • Overheden en instanties, indien dit noodzakelijk resp. vereist is

Veilige overdracht van uw gegevens


Om de bij ons opgeslagen gegevens zo goed mogelijk te beschermen tegen toevallige of opzettelijke manipulaties, verlies, vernietiging of de toegang door onbevoegde personen, maken we gebruik van adequate technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen. De beveiligingsniveaus worden in samenwerking met veiligheidsexperts continu gecontroleerd en aan nieuwe veiligheidsnormen aangepast.


De veiligheid van uw gegevens gaat ons natuurlijk ook tijdens de overdracht binnen de s.Oliver Group of naar onze partners/derden aan het hart – daarom wordt gekozen voor veilige overdrachtmethoden:


De overdracht van gegevens geschiedt over het algemeen via versleutelde verbindingen. Hiervoor gebruiken we geavanceerde protocollen, zoals TLS 1.2 met PFS.


De uitwisseling van gegevens van en naar onze website is daarom uitsluitend versleuteld. Voor onze website bieden wij als overdrachtsprotocol HTTPS aan, altijd gebruikmakend van de actuele cryptografische protocollen.
Links naar andere aanbieders


Onze website bevat – duidelijk herkenbaar – ook links naar de websites van andere bedrijven. Indien er links naar websites van andere aanbieders aanwezig zijn, hebben wij geen invloed op de inhoud van deze sites. Daarom kan voor deze inhoud ook geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid worden aanvaard. De betreffende aanbieder of exploitant van de sites is altijd verantwoordelijk voor de inhoud van deze sites. De gelinkte websites zijn op het moment van het plaatsen van de link gecontroleerd op mogelijke rechtsovertredingen en herkenbare misdrijven. Op het moment van het plaatsen van de links is geen onwettige inhoud vastgesteld. Een permanente controle op de inhoud van gelinkte pagina's is echter niet redelijk zonder concrete aanwijzingen van een schending van het recht. Bij kennisneming van rechtsschendingen worden dergelijke links onverwijld verwijderd.Rechten van betrokkenen


Wij informeren u hieronder graag over de rechten die u als betrokkene kosteloos kunnen toekomen.

 • Inzage: wij informeren u graag over of wij persoonsgegevens van u hebben en verwerken en zo ja, welke.
 • Correctie: indien persoonsgegevens bij ons fout zijn opgeslagen, zullen wij deze natuurlijk graag corrigeren.
 • Beperking: u kunt de verwerking van uw persoonsgegevens onder bepaalde wettelijke voorwaarden laten beperken. dit is bijvoorbeeld het geval als u de juistheid van de ons ter beschikking staande gegevens betwist.
 • Gegevenswissing: graag wissen wij desgewenst uw persoonsgegevens onafhankelijk van ons verwijderbeleid indien dit ons om wettelijke redenen is toegestaan.
 • Bezwaar: u kunt met opgave van bijzondere redenen bezwaar maken tegen de door ons uitgevoerde verwerking van uw persoonsgegevens die baseert op een belangenafweging.
 • Herroeping: indien u ons toestemming voor gegevensverwerking hebt gegeven, kunt u deze natuurlijk zonder opgave van redenen met werking voor de toekomst herroepen.
 • Overdraagbaarheid van de gegevens: wij verstrekken u of een door u benoemde derde graag de u betreffende persoonsgegevens, die wij in het kader van het sluiten van een overeenkomst of uw toestemming hebben ontvangen en die gebaseerd zijn op een geautomatiseerd gegevensverwerkingsproces, in een gangbaar en algemeen machineleesbaar formaat.

U kunt via de vermelde contactmogelijkheden te allen tijde aanspraak maken op uw rechten als betrokkene of ons raadplegen met betrekking tot gegevensbescherming. Onze gegevensbeschermingsorganisatie staat u via privacypolicy@soliver.com graag te beschikking.Recht om een klacht in te dienen bij toezichthouder


Het staat u natuurlijk te allen tijde vrij om contact op te nemen met de toezichthoudende autoriteit die op u van toepassing is. Onze toezichthoudende autoriteit staat u ook ter beschikking. Deze is:


Bayerisches Landesamt für Datenschutzaufsicht
Postfach 606
91511 Ansbach
DuitslandVerdere vragen


U kunt te allen tijde vertrouwelijk contact opnemen met onze organisatie voor gegevensbescherming via privacypolicy@soliver.comGegevensverwerking bij het surfen


Zoals aan het begin vermeld, willen wij u de beste winkelbeleving bij s.Oliver aanbieden en creëren wij daarvoor een gepseudonimiseerd gebruikersprofiel van u, waardoor wij u online net zo uitvoerig kunnen adviseren als een verkoper dat in een persoonlijk gesprek in een s.Oliver store kan. Zo kunnen wij garanderen dat er vooral voor u interessante producten worden getoond en dat oninteressante aanbiedingen worden verborgen. Verder kunnen wij ons aanbod aan uw persoonlijke behoeften aanpassen, zodat voor u relevante producten worden getoond en oninteressante aanbiedingen worden verborgen. Tegelijkertijd gebruiken we de verzamelde gegevens in onze webanalysetools om het gebruik van onze aangeboden diensten vast te leggen en deze verder te verbeteren.


Gepseudonimiseerd gebruikersprofiel voor persoonlijk en individueel advies en aanbevelingen

Voor het creëren van een gepseudonimiseerd gebruikersprofiel analyseren wij bijvoorbeeld uw productinteresses aan de hand van de bekeken producten in de webshop of in de app en uw koopgedrag aan de hand van de winkelmandjes die u hebt gevuld.


Verzamelde gegevens

Indien u zich bij s.Oliver als bestaande klant in de webshop of de app aanmeldt, associëren wij de browser resp. het apparaat met uw account voor doeleinden zoals authenticatie, veiligheid en individualisering. Afhankelijk van uw instellingen kunnen wij uw account ook koppelen aan andere browsers of apparaten dan die, waarmee u zich op Twitter aanmeldt (of uw afgemelde apparaat of browser koppelen aan andere browsers of apparaten). De verzamelde gegevens worden verwerkt door de hieronder gedefinieerde dienstverleners, waarbij een overdracht aan derde landen kan worden uitgesloten. Verder zullen de gegevens slechts worden verwerkt en opgeslagen gedurende de termijn die noodzakelijk is om het betreffende doel van de verwerking te bereiken of zolang er een wettelijke bewaartermijn (met name commerciële en fiscaalrechtelijke) bestaat. Na het bereiken van dit doel resp. na het verstrijken van de bewaarplicht worden de betreffende gegevens routinematig gewist.


Daarbij beroepen wij ons op ons rechtmatige belang conform artikel 6, lid 1 sub f van de EU-AVG. U kunt te allen tijde gebruikmaken van uw rechten als betrokkene. Indien u vragen hebt, kunt u contact met ons opnemen via privacypolicy@soliver.com.


Bezwaar

Volgens de geldende wetgeving hebt u het recht om te allen tijde en met gevolgen voor de toekomst hier bezwaar te maken tegen de opslag en het gebruik van deze gegevens.


Webanalysetools

Econda

Met het oog op een op de behoeften afgestemde weergave en een optimalisering van de website worden met oplossingen en technologieën van econda GmbH (http://www.econda.de) geanonimiseerde gegevens verzameld en opgeslagen en worden op basis van deze gegevens gebruikersprofielen met pseudoniemen opgesteld. Hiertoe worden cookies gebruikt die ervoor zorgen dat een internetbrowser weer opnieuw wordt herkend. Gebruikersprofielen worden echter zonder uitdrukkelijke toestemming van de bezoeker niet gekoppeld aan gegevens over de houder van het pseudoniem. Met name IP-adressen worden rechtstreeks na ontvangst afgeschermd, zodat een koppeling van gebruikersprofielen aan IP-adressen onmogelijk is.


Google Analytics (art. 6 lid 1 sub a EU-AVG / art. 6 lid 1 sub f EU-AVG)

Deze website maakt op grond van uw toestemming (art. 6 lid 1 zin 1 sub a EU-AVG) gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service van Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland ('Google'). Google Analytics gebruikt zgn. 'cookies'. Dit zijn tekstbestanden die op uw eindapparaat worden opgeslagen en die een analyse van uw gebruik van de website mogelijk maken. De op deze wijze opgeslagen informatie wordt doorgaans overgedragen naar een server van Google in de Verenigde Staten en aldaar opgeslagen. Als IP-anonimisatie is geactiveerd, wordt uw IP-adres ingekort door Google. Slechts in uitzonderlijke gevallen vindt een volledige evaluatie plaats door Google.


In opdracht van de beheerder van de website zal Google deze informatie gebruiken om te evalueren hoe u de website gebruikt, om rapporten op te stellen over de activiteiten op de website en om andere diensten aan te bieden met betrekking tot het website- en internetgebruik. Het in het kader van Google Analytics door uw browser verzonden IP-adres wordt niet gelinkt aan andere gegevens van Google.
De persoonsgegevens van gebruikers worden na 26 maanden gewist of geanonimiseerd. U kunt uw toestemming te allen tijde met werking voor de toekomst herroepen. Om uw herroeping uit te oefenen, dient u deze service te deactiveren in het ‘Cookie Consent Tool’ op de website. We hebben met Google voor het gebruik van Google Analytics een overeenkomst gesloten voor de verwerking van bestellingen, waarmee Google verplicht is de gegevens van onze bezoekers van onze website te beschermen en deze niet door te geven aan derden.
Deze service kan de verzamelde gegevens naar een ander land doorsturen. Houd er rekening mee dat deze service gegevens kan overdragen buiten de Europese Unie en de Europese Economische ruimte en naar een land dat geen adequaat niveau van gegevensbescherming biedt. Als de gegevens naar de Verenigde Staten worden overgedragen, bestaat het risico dat uw gegevens door de Amerikaanse autoriteiten worden verwerkt voor controle- en controledoeleinden zonder dat u het recht hebt om in beroep te gaan. We nemen echter de mogelijke en noodzakelijke maatregelen voor gegevensbescherming overeenkomstig artikel 44 en volgende van de EU-AVG om het beschermingsniveau van gegevens in het derde land te waarborgen.


Meer informatie over Google Analytics vindt u hier: https://policies.google.com/privacy?hl=de&gl=de


Als u het gebruik van klassieke Google Analytics weigert door het gebruik van cookies in onze toestemmingsbanner te weigeren, worden de bovengenoemde persoonsgegevens van u niet verzameld. Bij een nieuw bezoek aan onze website wordt u bijvoorbeeld niet herkend. Er wordt slechts één sessie-ID gegenereerd, die bij elk bezoek wordt vernieuwd. Om toch een statistische analyse van onze website te kunnen genereren, is deze tijdelijke sessie-ID gekoppeld aan uw leeftijd, geslacht, land, verkorte postcode (97XXX) en transactie-ID. Bovendien wordt het IP-adres geregistreerd, wat echter wordt ingekort door Google. Slechts in uitzonderlijke gevallen vindt een volledige evaluatie plaats door Google.


Wij baseren deze zuiver statistische analyses op ons rechtmatige belang overeenkomstig artikel 6, lid 1, sub f van de EU-AVG. U kunt de registratie van deze gegevens door Google Analytics voorkomen door op de volgende link te klikken. Er wordt een opt-out cookie geplaatst die het verzamelen van uw gegevens bij toekomstige bezoeken aan deze website verhindert: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de


Google Tag Manager (art. 6 lid 1 sub f EU-AVG)

Deze website gebruikt de Google Tag Manager van Google Ireland Limited, Google Building Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Ierland. Door deze dienst kunnen website tags worden beheerd via een interface. De tool Tag Manager zelf (die de tags implementeert) is een cookieloos domein. Dit houdt in: in principe worden er geen cookies gebruikt en er worden geen persoonsgegevens verzameld. De Google Tag Manager activeert andere tags, die op hun beurt eventueel gegevens verzamelen. Google Tag Manager maakt echter geen gebruik van deze gegevens. Als op domein- of cookieniveau een deactivering is uitgevoerd, blijft deze geldig voor alle trackingtags die zijn geïmplementeerd met de Google Tag Manager.


Meer informatie is te vinden op: http://www.google.com/tagmanager/use-policy.html


Usercentrics (art. 6 lid 1 sub c, f EU-AVG)

We gebruiken het Usercentrics Consent Management Platform om uw toestemming te verkrijgen en te beheren. De beheerder is Usercentrics GmbH, Sendlinger Straße 7, 80331 München. Die Usercentrics Consent Management Plattform verzamelt apparaatinformatie, browserinformatie, opt-in- en opt-out-gegevens, datum en tijd van bezoek, aanvraag van URL's en paginapad van de website via JavaScript. Met deze JavaScript kan Usercentrics GmbH de gebruiker informeren over bepaalde tags en webtechnologieën op onze website en zijn/haar toestemming verkrijgen, beheren en documenteren. De rechtsgrondslag voor de verwerking van de gegevens is artikel 6 lid 1 zin 1 sub c en f AVG, omdat wij wettelijk verplicht zijn uw toestemming te bewijzen (overeenkomstig artikel 7 lid 1 EU-AVG). Het doel is om de voorkeuren van de gebruikers te kennen en ze dienovereenkomstig te implementeren en ze rechtszeker te documenteren. De gegevens worden gewist zodra ze niet langer nodig zijn voor het loggen en er geen wettelijke bewaarplicht bestaat. De toestemmingsgegevens (toestemming en intrekking van de toestemming) worden drie jaar bewaard. Daarna worden de gegevens onmiddellijk gewist of op verzoek aan de verantwoordelijke instantie doorgegeven in de vorm van een gegevensexport. De gebruiker kan de uitvoering van JavaScript te allen tijde permanent voorkomen door de juiste instellingen in zijn/haar browser, wat ook zou verhinderen dat Usercentrics JavaScript uitvoert. Meer informatie over gegevensbescherming bij Usercentrics vindt u op: https://usercentrics.com/privacy-policy/


Exactag

Exactag GmbH verzamelt en slaat op deze website en op diens subpagina's gegevens op die betrekking hebben op marketing- en optimalisatiedoelen. Op basis van deze gegevens kunnen anoniem gebruikersprofielen worden opgesteld. Hiertoe kunnen cookies en de techniek 'fingerprinting' worden gebruikt. Cookies zijn kleine tekstbestanden die lokaal worden opgeslagen in het tijdelijke geheugen van de internetbrowser van de sitebezoeker. De technologie 'fingerprinting' slaat omgevingsvariabelen van de internetbrowser op in een databank, zonder eenduidige gebruikersspecifieke gegevens, zoals een IP-adres, op te slaan. De cookies en/of 'fingerprinting' zorgen ervoor dat de internetbrowser bij een vervolgbezoek weer herkend wordt. De met de technologieën van Exactag verkregen gegevens worden zonder de afzonderlijk verkregen toestemming van de betrokken persoon niet gebruikt voor het persoonlijk identificeren van de sitebezoeker, er worden in beginsel geen persoonsgegevens vastgelegd.


Andere tools

YouTube

YouTube is een videosite van YouTube, LLC, 901 Cherry Ave, San Bruno, CA 94066, USA (hierna 'YouTube' genoemd). In onze online diensten hebben we minstens één plug-in van YouTube geïntegreerd.
Als u een online dienst gebruikt die een plug-in van YouTube bevat, wordt er door uw browser een directe verbinding met de YouTube servers tot stand gebracht. Daarbij wordt de informatie aan YouTube verzonden dat uw browser de betreffende pagina van onze online diensten heeft bezocht, ook als u geen YouTube-account bezit of niet in uw account bent ingelogd. Deze informatie wordt door uw browser direct aan een server van YouTube in de VS verzonden en daar opgeslagen.


Als u tegelijkertijd in uw YouTube-account bent ingelogd, kan de bezochte pagina bovendien aan uw YouTube-account worden gekoppeld en maakt u het YouTube mogelijk om uw surfgedrag direct aan uw persoonlijke profiel te koppelen.


Als u deze verzending en opslag van uw gegevens en uw gedrag op onze online diensten door YouTube wilt voorkomen, dient u zich bij YouTube uit te loggen voordat u onze pagina bezoekt en evt. door YouTube geplaatste cookies te verwijderen.


Verdere informatie over de verzameling en het gebruik van uw gegevens door YouTube vindt u aldaar in de privacy richtlijnen via https://www.YouTube.com/static?template=privacy_guidelines en in het privacybeleid van Google via https://www.google.com/policies/privacy/. Houd er rekening mee dat met uw toestemming zo nodig ook een doorgifte van gegevens geschiedt aan een derde land buiten de EU/EER dat een lager gegevensbeschermingsniveau kan hebben dan de EU (artikel 49 lid 1 zin 1 sub a EU-AVG).Reclame op partnersites


Om onze marketing enerzijds qua kosten, maar ook voor een belangrijk deel qua inhoud te optimaliseren, worden gegevens over uw gebruikersgedrag van verschillende apparaten verzameld en verwerkt. Hierdoor kunnen wij u op websites van derden op u toegesneden online aanbiedingen tonen, die op uw individuele interesses zijn afgestemd. U als gebruiker profiteert van dit proces, omdat u bij het bezoeken van andere websites meer voor u relevante en interessante reclame en minder oninteressante en willekeurige reclame krijgt. U kunt te allen tijde gebruik maken van uw rechten als betrokkene en hier bezwaar maken tegen de verzameling van uw gegevens. Met uw toestemming geschiedt zo nodig een doorgifte van gegevens aan een derde land buiten de EU, dat een lager gegevensbeschermingsniveau kan hebben dan de EU (art. 49 lid 1 zin 1 sub a EU-AVG).


Hieronder geven wij u een overzicht van onze partners.


Google AdWords Remarketing & conversion tracking

Onze website gebruikt de functies van Google AdWords Remarketing; hiermee maken wij reclame voor onze website in de zoekresultaten van Google en op websites van derden. Aanbieder is Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway , Mountain View, CA 94043, USA ('Google'). Met dat doel plaatst Google een cookie in de browser van uw eindapparaat dat automatisch op uw interesses gebaseerde reclame mogelijk maakt door middel van een gepseudonimiseerd cookie-ID en op basis van de door u bezochte sites. De verwerking geschiedt op basis van ons rechtmatige belang bij de optimale marketing voor onze website conform art. 6 lid 1 sub f AVG en u kunt te allen tijde gebruikmaken van uw rechten als betrokkene. Houd er rekening mee dat met uw toestemming zo nodig ook een doorgifte van gegevens geschiedt aan een derde land buiten de EU/EER, dat een lager gegevensbeschermingsniveau kan hebben dan de EU (artikel 49 lid 1 zin 1 sub a EU-AVG).


Een verdere gegevensverwerking vindt alleen plaats indien u er tegenover Google mee hebt ingestemd dat de geschiedenis van uw webbrowser en app door Google aan uw Google-account wordt gekoppeld en informatie uit uw Google-account gebruikt wordt voor het personaliseren van de advertenties die u op internet bekijkt. Als u in dit geval tijdens het bezoek van onze website bij Google bent ingelogd, gebruikt Google uw gegevens samen met Google Analytics-gegevens om doelgroeplijsten te creëren en definiëren voor remarketing voor verschillende apparaten. Daarvoor worden uw persoonsgegevens door Google tijdelijk gekoppeld aan Google Analytics-gegevens om doelgroepen te vormen.


Deze website gebruikt het online advertentieprogramma 'Google AdWords' en, in het kader van Google AdWords, conversion tracking van Google LLC., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA ('Google'). Wij gebruiken het aanbod van Google AdWords om met behulp van reclamemiddelen (zogenaamde Google Adwords) op externe websites de aandacht te vestigen op onze aantrekkelijke aanbiedingen. In verhouding tot de gegevens van de reclamecampagnes kunnen we bepalen hoe succesvol de afzonderlijke promotionele activiteiten zijn. Hiermee streven we ernaar u reclame te tonen die voor u interessant is, onze website voor u interessanter te maken en een eerlijke berekening van de reclamekosten te bewerkstelligen.


Het cookie voor conversion tracking wordt geplaatst als een gebruiker op een door Google getoonde AdWords-advertentie klikt. Cookies zijn kleine tekstbestanden die op uw computersysteem worden opgeslagen. Deze cookies verlopen doorgaans na 30 dagen en zijn niet bedoeld voor de persoonlijke identificatie. Als de gebruiker bepaalde pagina's van deze website bezoekt en het cookie nog niet is verlopen, kunnen Google en wij herkennen dat de gebruiker op de advertentie heeft geklikt en naar deze pagina is doorgestuurd. Elke klant van Google AdWords ontvangt een andere cookie. Cookies kunnen hierdoor niet via de websites van AdWords-klanten worden getraceerd. De via conversiecookies verkregen informatie is bedoeld om conversiestatistieken op te stellen voor AdWords-klanten die voor conversion tracking hebben gekozen. De klanten vernemen het totale aantal gebruikers dat op hun advertentie heeft geklikt en naar een webpagina met een conversion tracking tag is doorgestuurd. Ze ontvangen echter geen informatie waarmee gebruikers persoonlijk geïdentificeerd kunnen worden.


U kunt de plaatsing van advertentiecookies bij Google permanent deactiveren via de volgende link: https://adssettings.google.com


U kunt ook informatie inwinnen over het plaatsen van cookies bij de Digital Advertising Alliance via het webadres www.aboutads.info en uw instellingen aan de hand hiervan aanpassen. Tot slot kunt u uw browser zo instellen dat u over het plaatsen van cookies wordt geïnformeerd en in elk afzonderlijk geval over het accepteren beslist of het accepteren van cookies in bepaalde gevallen of in het algemeen uitsluit. Het niet accepteren van cookies kan leiden tot beperkingen in de functionaliteit van onze website.


Google LLC kan persoonsgegevens eventueel verzenden naar de VS. Houd er rekening mee dat met uw toestemming derhalve een doorgifte van gegevens aan een derde land buiten de EU/ EER geschiedt, dat een lager gegevensbeschermingsniveau kan hebben dan de EU (artikel 49 lid 1 zin 1 sub a EU-AVG).


Meer informatie en de privacyverklaring inzake advertenties en Google kunt u hier nalezen: http://www.google.com/policies/technologies/ads/


Bing Ads

Deze website maakt gebruik van de conversion tracking technologie 'Bing Ads' van Microsoft (Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399, USA). Daarbij wordt door Microsoft Bing Ads een cookie op uw computer geplaatst, indien u via een Microsoft Bing-advertentie op onze website terecht bent gekomen. Cookies zijn kleine tekstbestanden die op uw computersysteem worden opgeslagen. Deze cookies verlopen na 180 dagen en zijn niet bedoeld voor de persoonlijke identificatie. Als de gebruiker bepaalde pagina's van deze website bezoekt en het cookie nog niet is verlopen, kunnen Microsoft en wij herkennen dat de gebruiker op de advertentie heeft geklikt en naar deze pagina (conversiepagina) is doorgestuurd. Indien in dit kader persoonsgegevens worden verwerkt, geschiedt dit conform art. 6 lid 1 sub f AVG op grond van ons rechtmatige belang bij effectieve marketing. Houd er rekening mee dat met uw toestemming zo nodig ook een doorgifte van gegevens geschiedt aan een derde land buiten de EU/EER, dat een lager gegevensbeschermingsniveau kan hebben dan de EU (artikel 49 lid 1 zin 1 sub a EU-AVG).


De via conversiecookies verkregen informatie is bedoeld om conversiestatistieken op te stellen; met andere woorden te registreren hoeveel gebruikers na het klikken op een advertentie op een conversiepagina terechtkomen. Hierdoor vernemen wij het totale aantal gebruikers dat op onze advertentie heeft geklikt en naar een webpagina met een conversion tracking tag zijn doorgestuurd. Wij ontvangen echter geen informatie waarmee gebruikers persoonlijk geïdentificeerd kunnen worden.


Als u niet aan de tracking procedure wilt deelnemen, kunt u bezwaar maken door het cookie van de Bing Ads conversion tracking in uw webbrowser via gebruikersinstellingen eenvoudig te deactiveren. U wordt dan niet in de statistieken van conversion tracking opgenomen. U kunt ook de deactiveringspagina voor consumenten in de EU http://www.youronlinechoices.com/uk/your-ad-choices/ gebruiken om te controleren of advertentiecookies van Microsoft in uw browser zijn geplaatst en deze te deactiveren.


Via het onderstaande webadres vindt u meer informatie over de privacyverklaring van Microsoft Bing Ads: https://privacy.microsoft.com/de-de/privacystatement 


Criteo

Op deze website wordt door de technologie van Criteo SA, 32 Rue Blanche, 75009 Paris, Frankrijk ('Criteo') met behulp van cookie-tekstbestanden informatie over het surfgedrag van de websitebezoekers in gepseudonimiseerd formaat verzameld, opgeslagen en geanalyseerd. Criteo analyseert het surfgedrag aan de hand van een algoritme en kan vervolgens doelgericht productaanbevelingen als gepersonaliseerde reclamebanners op andere websites (zgn. publishers) tonen. De verzamelde gegevens kunnen in geen geval gebruikt worden voor het persoonlijk identificeren van de bezoekers van deze website. Je gegevens worden niet op een andere manier gebruikt of aan derden verstrekt. De gegevens worden maximaal 13 maanden opgeslagen en vervolgens automatisch gewist.


Bij het verzamelen van gegevens beroepen wij ons op je toestemming conform art. 6 lid 1 sub a EU-AVG voor de relevante gegevensverwerking, die je uiteraard ook te allen tijde kunt herroepen door de privacyinstellingen te wijzigen.


Meer informatie over de technologie van Criteo vind je in de privacyverklaring van Criteo: https://www.criteo.com/privacy/


Performance Horizon Group Limited (hierna Partnerize)

Wij werken samen met de Performance Horizon Group Limited, 8th Floor, West One, Forth Banks, Newcastle Upon Tyne, NE1 3PA, Verenigd Koninkrijk (hierna "Partnerize"). In het kader van zijn trackingdiensten slaat Partnerize voor het documenteren van transacties (bijv. leads en sales) cookies op op de eindapparaten van gebruikers, die websites of andere online aanbiedingen van de klanten van Partnerize bezoeken of gebruiken (bijv. een bestelling plaatsen in een webshop). Deze cookies worden uitsluitend gebruikt voor een correcte toekenning van de effectiviteit van een advertentiecampagne en de betreffende afrekening in het kader van het netwerk ervan.


In een cookie wordt enkel de informatie opgeslagen wanneer door een eindapparaat een specifieke advertentiecampagne is aangeklikt. In de Partnerize tracking cookies wordt een individuele cijferreeks opgeslagen, die niet aan de individuele gebruiker kan worden gekoppeld. Middels deze cijferreeks wordt het affiliateprogramma van een adverteerder, de uitgever en het tijdstip van de actie van de gebruiker (bijv. het klikken) gedocumenteerd. Hierbij verzamelt Partnerize ook informatie via het eindapparaat, waarmee een transactie is uitgevoerd, bijv. het besturingssysteem en de gebruikte browser. Indien de informatie ook persoonsgegevens bevat, geschiedt de beschreven verwerking op basis van ons gerechtvaardigde financiële belang bij de afwikkeling van provisiebetalingen met Partnerize conform art. 6 lid 1 sub f AVG. Houd er rekening mee dat met uw toestemming zo nodig ook een doorgifte van gegevens geschiedt aan een derde land buiten de EU/EER dat een lager gegevensbeschermingsniveau kan hebben dan de EU (artikel 49 lid 1 zin 1 sub a EU-AVG).


Indien u het niet eens bent met de opslag van cookies in uw browser, kunt u deze opslag weigeren via de betreffende browserinstelling. U kunt het opslaan van cookies in uw betreffende browser deactiveren onder extra's / internetopties. U kunt de opslag ook beperken tot bepaalde websites of uw browser zo instellen dat u een melding krijgt, zodra er een cookie wordt verzonden. Hou er echter rekening mee dat u in dit geval te maken zult krijgen met een beperkte weergave van onlinediensten en een beperkte gebruikersondersteuning. U kunt cookies ook te allen tijde verwijderen. In dit geval wordt de hierin opgeslagen informatie verwijderd van uw eindapparaat.


Meer informatie over het gebruik van gegevens door Partnerize vindt u in het privacybeleid van het bedrijf: https://partnerize.com/de/datenschutzerklärung


Facebook website custom audiences ('Facebook-pixel')

Deze website maakt gebruik van de 'Facebook Pixel' van Facebook Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, USA ('Facebook'), of als u een inwoner bent van de EU, Facebook Ireland Ltd, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ierland.


Bij uitdrukkelijke toestemming kan hierdoor het gedrag van gebruikers worden bijgehouden, nadat deze een Facebook-advertentie hebben bekeken of erop hebben geklikt. Dit proces is bedoeld om de effectiviteit van Facebook-advertenties te analyseren voor statistische doeleinden en marktonderzoek en kan een bijdrage leveren aan een optimalisatie van toekomstige reclamecampagnes. De verzamelde gegevens zijn voor ons anoniem en geven ons dus geen mogelijkheid om de identiteit van de gebruiker vast te stellen. De gegevens worden wel door Facebook opgeslagen en verwerkt, zodat een verbinding met het betreffende gebruikersprofiel mogelijk is en Facebook de gegevens voor eigen reclamedoeleinden overeenkomstig het gegevensbeleid van Facebook (https://www.facebook.com/about/privacy/) kan gebruiken. U kunt Facebook en diens partners in staat stellen om reclameadvertenties op en buiten Facebook te plaatsen. Bovendien kan daartoe een cookie op uw computer worden opgeslagen. De Facebook Pixel verzamelt bovendien de volgende gegevens door het gebruik van onze website: e-mailadres, geslacht, stad, regio, postcode, land, voor- en achternaam, telefoonnummer, geboortedatum. Daardoor krijgt Facebook de mogelijkheid om uw gegevens aan een bepaald Facebook-profiel te koppelen en daar geschikte promotionele activiteiten te tonen.


Bij het verzamelen van gegevens beroepen wij ons op uw toestemming conform art. 6 lid 1 sub a EU-AVG voor de relevante gegevensverwerking, die u uiteraard ook te allen tijde kunt herroepen door de privacyinstellingen te wijzigen. Als u uw toestemming intrekt, worden uw gegevens niet meer voor dit doel gebruikt en worden ze verwijderd, op voorwaarde dat er geen wettelijke bewaartermijnen zijn. Zonder herroeping bedraagt de bewaartermijn van de gegevens 180 dagen. Daarna worden de gegevens automatisch verwijderd.


Een toestemmingsverklaring betreffende het gebruik van de Facebook Pixel mag enkel worden gegeven door gebruikers die ouder zijn dan 13 jaar. Indien u jonger bent, verzoeken wij u om toestemming te vragen aan een ouder of voogd. Met uw toestemming geschiedt zo nodig een doorgifte van gegevens aan een derde land buiten de EU/EER, dat een lager gegevensbeschermingsniveau kan hebben dan de EU (art. 49 lid 1 zin 1 sub a EU-AVG).


Om het gebruik van cookies op uw computer te deactiveren, kunt u uw browser-instellingen zo veranderen dat er in de toekomst geen cookies meer op uw computer worden geplaatst resp. reeds geplaatste cookies worden verwijderd. Het deactiveren van alle cookies kan er echter toe leiden dat bepaalde functies op onze webpagina's niet meer kunnen worden uitgevoerd. U kunt het gebruik van cookies door derden zoals bijv. Facebook ook deactiveren op de website van de Digital Advertising Alliance: http://www.aboutads.info/choices/. Hier krijgt u specifieke informatie omtrent de Facebook Pixel en de werking ervan: https://www.facebook.com/business/help/651294705016616.


U kunt de gegevensverwerking hier herroepen.


Display

Wij werken met Display netwerken en dienstverleners samen om u ook op externe websites relevante advertentiebanners te kunnen tonen. Om de advertenties te kunnen optimaliseren, gebruiken we cookies en trackingmethoden die gegevens over het surfgedrag verzamelen, deze in cookies opslaan en gepseudonimiseerd overdragen aan de technologieaanbieder. Met uw toestemming geschiedt zo nodig een doorgifte van gegevens aan een derde land buiten de EU, dat een lager gegevensbeschermingsniveau kan hebben dan de EU (art. 49 lid 1 zin 1 sub a EU-AVG).


Orangedotcom

Orangedotcom respecteert de privacy van de bezoekers van de website en draagt er zorg voor dat de (persoonlijke) informatie vertrouwelijk wordt behandeld. De verwerking van de (persoons)gegevens geschiedt op een wijze die in overeenstemming is met de wettelijke voorschriften. Orangedotcom maakt gebruik van Adform technologie voor online display advertising. De gegevensverwerking vindt plaats op basis van je toestemming in overeenstemming met art. 6 I sub a DSGVO. Door gebruikmaking van de pixels kunnen bezoekers worden gevolgd. Na het aanklikken van de advertentie word je doorgestuurd naar de website van de betreffende aanbieder.


Adform is een dienst van Adform A/S, Wildersgade 10B, 1. sal., DK-1408 Kopenhagen. Adform maakt gebruik van cookies om je relevante advertenties te tonen. Hierbij wordt een pseudoniem identificatienummer (ID) aan je browser toegekend om te controleren welke advertenties in je browser werden weergegeven en welke advertenties werden opgeroepen. Het gebruik van Adform cookies maakt het enkel mogelijk dat Adform en haar partnerwebsites advertenties plaatsen op basis van eerdere bezoeken aan onze of andere websites op het internet. De door de cookies gegenereerde informatie wordt door Adform naar een server gestuurd en aldaar opgeslagen.


We verzamelen en verwerken de volgende gegevens:

 • Type browser en de instellingen ervan Informatie over het besturingssysteem van het apparaat
 • Cookie-informatie
 • Informatie over andere identificatoren die aan het apparaat zijn toegewezen
 • Het IP-adres van waaruit het apparaat toegang heeft tot de website of de mobiele applicatie van een klant
 • Informatie over de activiteit van de gebruiker op dat apparaat, inclusief bezochte of gebruikte webpagina's en mobiele apps

Features die we gebruiken:

 • Offline datamatching: het combineren van gegevens uit offline bronnen die in eerste instantie in een andere context zijn verzameld met gegevens die online zijn verzameld ter ondersteuning van een of meer doeleinden.
 • Apparaatkoppeling: het verwerken van gegevens om meerdere apparaten die aan dezelfde gebruiker toebehoren te koppelen ter ondersteuning van een of meer doeleinden.
 • Nauwkeurige geografische locatiegegevens: het verzamelen en ondersteunen van nauwkeurige geografische locatiegegevens ter ondersteuning van een of meer doeleinden.

Doeleinden die we hanteren:

 • Personalisatie
 • Selectie van advertenties, levering, rapportage
 • Meting
 • Inhoudelijke selectie, levering, rapportage
 • Opslag van en toegang tot informatie

Door dit te gebruiken verklaar je jezelf akkoord met de verwerking van de over jou geregistreerde gegevens door Adform op de hierboven beschreven manier en voor de hierboven aangegeven doeleinden. Je kunt voorkomen dat de gegevens die door de cookie worden aangemaakt en die betrekking hebben op je gebruik (inclusief je IP-adres) worden opgeslagen bij Adform, evenals de verwerking van deze gegevens door Adform, door de volgende website te bezoeken.


The Trade Desk

Deze website gebruikt cookies van The Trade Desk, Inc. (Global HQ 42 N. Chestnut St Ventura, CA 93001 USA, EEA The UK Trade Desk Ltd. 10th Floor, 1 Bartholomew Close London EC1A 7BL Groot-Brittannië) om de snelheid en beschikbaarheid van onze website te controleren en te verbeteren.


The Trade Desk biedt wat in de industrie een Demand Side Platform (DSP of Platform) wordt genoemd. TTD levert technologie die helpt bij het beheren van digitale reclamecampagnes via vele kanalen, zoals websites, apps, audio, smart-tv's en andere videocommunicatie.


De volgende gegevens worden verzameld:


De gegevens die TTD verzamelt en verwerkt:


De volgende pseudonieme gegevens:

 • unieke cookie- en apparaat-identificatoren
 • advertentie-identificatoren voor mobiele apparaten
 • IP-adressen
 • browsegeschiedenis van de advertentie-impressies die we zien
 • informatie over je interesses die we uit de browsegeschiedenis afleiden
 • informatie over je interesses die door klanten en partners op het platform worden opgeslagen en/of gebruikt.
 • locatie-informatie
 • type, versie en instellingen van de browser en het apparaat

https://www.thetradedesk.com/general/privacy#privacy-full-privacy-policy


Cookies worden alleen op je apparaat geplaatst als je ze accepteert via de cookie-banner die verschijnt als je onze website bezoekt. Naast het beheren van je cookievoorkeuren op de cookie-banner kun je ook op elk moment je cookies verwijderen. In dit geval wordt de informatie die in de cookies is opgeslagen van je eindapparaat verwijderd. Bij deze dienst worden de gegevens na afloop van het bezoek verwijderd. Er worden geen gegevens opgeslagen. Bezoek http://www.adsrvr.org als je direct naar onze opt-out wilt gaan.


De gebruikelijke opslagperiode van TTD-cookies is één jaar nadat je de laatste advertentie via TTD hebt gezien.


Het verwerken baseren we op de toestemming die je hebt gegeven conform artikel 6 lid 1 sub a EU AVG. Houd er rekening mee dat met uw toestemming zo nodig ook een doorgifte van gegevens geschiedt aan een derde land buiten de EU/EER, dat een lager gegevensbeschermingsniveau kan hebben dan de EU (artikel 49 lid 1 zin 1 sub a EU-AVG). Je kunt je toestemming hierna te allen tijde intrekken via onze cookie-banner. Als je vragen hebt, kun je contact met ons opnemen via het volgende e-mailadres: privacypolicy@soliver.com.
Gegevensverwerking in de newsletter (art. 6 lid 1 sub a EU-AVG)


Op onze website kunt u zich aanmelden voor het ontvangen van onze kosteloze newsletter. Als u hebt ingestemd met het ontvangen van de s.Oliver newsletter gebruiken wij uw e-mailadres voor het toesturen van (indien mogelijk persoonlijke) informatie over producten, acties, wedstrijden en nieuwtjes op het gebied van mode en fashion evenals enquêtes over de algemene klanttevredenheid. Deze gegevens slaan wij op en verwerken wij met het oog op versturen van de newsletter. Na het bestellen op deze website stellen wij u in staat om reviews over producten en bestellingen te plaatsen bij de onafhankelijke feedback company eKomi. U krijgt hiertoe een verzoek per e-mail.


Een cross-device gebruikersprofiel voor persoonlijke en individuele communicatie en productaanbevelingen

Als u bovendien hebt ingestemd met het ontvangen van onze newsletter, die is afgestemd op uw individuele interesses, verwerken wij naast uw e-mailadres in het bijzonder uw naam en profielgegevens voor het verzenden van de newsletter. Met uw toestemming registreren wij uw gebruikersgedrag op deze website, onze mobiele fashion apps en onze newsletters.


De analyse van het gebruikersgedrag omvat in het bijzonder gegevens voor de afwikkeling van de overeenkomst en creëert persoonlijke profielen resp. maakt gebruik van bestaande gegevens aan de hand waarvan uw interesse in artikelen of acties van s.Oliver kan worden afgeleid. Dergelijke gegevens kunnen afkomstig zijn uit koopovereenkomsten. Onder 'acties' worden alle evenementen in onze verkooppunten verstaan. Ook kortingsacties vallen hieronder. Onder gegevens betreffende de afwikkeling van de overeenkomst vallen alle soorten gegevens die betrekking hebben op uw aankoop bij s.Oliver. Ook een artikel dat u hebt omgeruild resp. geretourneerd of de interesse die u toonde in een artikel dat niet leverbaar was, wordt tot deze gegevens gerekend. Daarbovenop komen nog de contactgegevens die u aan s.Oliver hebt verstrekt zoals aanhef, voor- en achternaam, e-mailadres en uw geboortedatum. Ook uw reactie op de reclamecampagnes van s.Oliver (bijv. de aan u verstuurde en geopende newsletters) en uw bezoekersgedrag op de website of in de app van s.Oliver (bijv. datum van het laatste bezoek en bekeken artikelen) kunnen worden opgeslagen.


Bezwaar

De verwerking geschiedt conform art. 6 lid 1 sub a AVG en u kunt te allen tijde gebruikmaken van uw rechten als betrokkene. Indien u vragen hebt, kunt u contact met ons opnemen via privacypolicy@soliver.com. U kunt uw instemming met het ontvangen van de newsletter of het creëren van gepersonaliseerde gebruikersprofielen te allen tijde met werking voor de toekomst herroepen, bijv. door u hier op onze website af te melden voor de newsletter. De link voor het afmelden vindt u onderaan elke newsletter.Contactmogelijkheden


Contactformulier (rechtsgrondslag art. 6 lid 1 sub a EU-AVG)

Op onze website vindt u een contactformulier dat gebruikt kan worden voor contactopname langs elektronische weg. Als u ons via het contactformulier benadert, verwerken wij de gegevens die u ons via het contactformulier verstrekt met het oog op contactopname en beantwoording van uw vragen en verzoeken. Hierbij wordt het beginsel van gegevensminimalisering en gegevensvermijding in acht genomen, doordat u enkel de gegevens dient te vermelden die wij absoluut nodig hebben ten behoeve van de contactopname. Dit zijn uw voor- en achternaam, uw e-mailadres, de onderwerpkeuze en het berichtenveld. Bovendien wordt uw IP-adres verwerkt om technische en juridische redenen. Alle overige gegevens zijn facultatieve velden en kunnen optioneel (bijv. voor een individuelere beantwoording van uw vragen) worden vermeld.Bestellen in de webshop (art. 6 lid 1 sub b EU-AVG)


In onze webshop bieden wij u voor de afwikkeling van uw bestelling twee mogelijkheden aan:

 • Creëren van een klantaccount (incl. deelname aan het s.Oliver Card-programma)
 • Als gast een bestelling plaatsen

Bij beide opties worden gegevens opgevraagd die nodig zijn voor de afwikkeling van bestelling en betaling, het kredietwaardigheidsonderzoek en de fraudepreventie. Deze verplichte velden zijn met een sterretje (*) gekenmerkt:

 • naam, straat, postcode, plaats, geboortedatum en e-mailadres
 • bij een afwijkend bezorgadres worden naam, straat, postcode en plaats afzonderlijk opgevraagd.

Bovendien worden het IP-adres van de gebruiker, de datum en het tijdstip van registratie opgeslagen (technische achtergrondgegevens)


Creëren van een klantaccount (incl. de deelname aan het s.Oliver Card-programma):

Indien u in onze webshop kiest voor een registratie, hebt u het voordeel dat u de bestelgeschiedenis kunt inzien, uw basisgegevens kunt beheren, aan ons s.Oliver Card-programma deelneemt en uw ingevoerde gegevens voor toekomstige bestellingen worden opgeslagen.


Door afronding van het registratieproces zijn uw gegevens bij ons opgeslagen voor gebruik van het beschermde klantgedeelte. De webshop biedt u natuurlijk de mogelijkheid om wijzigingen in uw basisgegevens aan te brengen en gebruik te maken van de functie 'mijn account'.


U kunt uiteraard uw toestemming voor het gebruik van uw account herroepen, uw klantaccount in de shop wordt dan gedeactiveerd.


Let op: Het door u gekozen wachtwoord wordt bij ons versleuteld opgeslagen. Medewerkers van ons bedrijf kunnen dit wachtwoord niet lezen. Om deze reden kunt zij u geen informatie verstrekken als u uw wachtwoord bent vergeten. Maak in dit geval gebruik van de functie 'wachtwoord vergeten' waarmee u per e-mail een automatisch gegenereerd nieuw wachtwoord krijgt toegestuurd. Geen enkele medewerker heeft het recht om telefonisch of schriftelijk uw wachtwoord op te vragen. Vermeld daarom nooit uw wachtwoord indien u dergelijke verzoeken krijgt.


Plaatsen van een bestelling als gast:

Als u er in onze webshop voor kiest om als gast een bestelling te plaatsen, wordt er geen klantaccount in onze shop aangemaakt. Bij het plaatsen van een nieuwe bestelling dient u uw gegevens voor het verwerken van de bestelopdracht opnieuw in te voeren.


Bovendien zijn de gegevensverwerkingsactiviteiten van toepassing die bij de rubriek 'gegevensverzameling bij het surfen' worden beschreven. Uiteraard staan de beschreven contactmogelijkheden en rechten als betrokkene tot uw beschikking.


Betaalsystemen / kredietwaardigheidsonderzoek / fraudepreventie (art. 6 lid 1 sub b en f EU-AVG)

In onze webshop kunt u kiezen uit diverse betaalmethoden. Hiertoe worden de betreffende betalingsrelevante gegevens verzameld, zodat uw bestelling en betaling afgewikkeld kunnen worden. Bovendien wordt uw IP-adres verwerkt om technische en juridische redenen.


Bepaalde persoonsgegevens, zie verplichte informatie, zijn nodig voor afwikkeling van de overeenkomst. Zonder deze gegevens zullen wij het afsluiten van de overeenkomst helaas moeten weigeren, aangezien we deze dan niet zullen kunnen uitvoeren. De gegevens zullen voor het verwerken van de betaling worden doorgegeven aan onze betalingsdienstaanbieder.


De door ons gebruikte betaalsystemen maken gebruik van een SSL-versleuteling voor een beschermde overdracht van uw gegevens.


Welke betaalmogelijkheden er tot uw beschikking staan, is afhankelijk van het resultaat van ons kredietwaardigheidsonderzoek.


Opmerking betreffende betaling met creditcard: Zoals gebruikelijk bij betalingen met een creditcard, worden de creditcardgegevens gecontroleerd en geautoriseerd door Concardis GmbH, Helfmann-Park 7, 65760 Echborn.


Opmerking betreffende PayPal: PayPal is een onderneming van PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A. 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxemburg. Als de persoon in kwestie tijdens het bestelproces in onze webshop voor de betaaloptie 'PayPal' kiest, worden er automatisch gegevens van de persoon in kwestie aan PayPal doorgegeven. Door te kiezen voor deze betaaloptie stemt de persoon in kwestie in met de overdracht van persoonsgegevens die vereist is voor de afwikkeling van de betaling. Bij de persoonsgegevens die aan PayPal worden doorgegeven gaat het doorgaans om voornaam, achternaam, adres, e-mailadres, IP-adres, (mobiel) telefoonnummer of andere gegevens die noodzakelijk zijn voor het afwikkelen van de betaling. Voor de verwerking van de koopovereenkomst zijn ook persoonsgegevens nodig die betrekking hebben op de desbetreffende bestelling. Details inzake gegevensbescherming bij PayPal zijn hier beschikbaar. Houd er rekening mee dat met uw toestemming zo nodig ook een doorgifte van gegevens geschiedt aan een derde land buiten de EU/EER dat een lager gegevensbeschermingsniveau kan hebben dan de EU (artikel 49 lid 1 zin 1 sub a EU-AVG).


Kredietwaardigheidscontrole:

Onderdeel van ons acceptatieproces vormt een kredietwaardigheidstoets bij Focum. Voor het uitvoeren van deze kredietwaardigheidstoets worden uw persoonsgegevens doorgegeven. Indien u zich bij aanmeldt als geïnteresseerde en/of klant verwerkt uw persoonsgegevens. Onderdeel van de aanmeldingsprocedure kan zijn dat er een kredietwaardigheidstoets bij Focum (gevestigd te Bellevue 1, 9050 Gent, België) plaatsvindt. U erkent en aanvaardt dat uw gegevens gebruikt voor het uitvoeren van een kredietwaardigheidstoets bij Focum. Focum is aangemeld bij de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer. Uiteraard heeft u het recht van inzage in uw persoonsgegevens.


Indien u vragen hebt over dit procedé of als u met ons wilt overleggen over de resultaten, kunt u contact met ons opnemen via service@soliver-online.be.
Gebruikmaking van Location Based Services


Op onze website bieden wij u verschillende diensten aan die u onder andere een nog betere beschikbaarheid van de producten en een vereenvoudigde pakketbezorging bieden. Voor deze diensten registreren wij uw locatie om bijvoorbeeld het dichtstbijzijnde filiaal van s.Oliver te kunnen bepalen.


Bepaling van het dichtstbijzijnde s.Oliver filiaal

Op onze website stellen wij u de s.Oliver Storefinder ter beschikking. Met behulp van de Storefinder krijgt u door het invoeren van uw actuele locatie of na gebruikmaking van Google Maps voor het vinden van uw locatie (zie: gebruikmaken van Google Maps) de dichtstbijzijnde s.Oliver stores resp. partner stores in uw buurt te zien. Met de s.Oliver Storefinder hebt u bovendien de mogelijkheid om via verschillende filtermechanismen zoals dames- en herencollecties, specifieke s.Oliver merken of diensten exact de s.Oliver verkooppunten te vinden die voor u het meest geschikt zijn.


Daarbij beroepen wij ons op ons rechtmatige belang conform artikel 6, lid 1 sub f van de EU-AVG. U kunt te allen tijde gebruikmaken van uw recht als betrokkene. Indien u vragen hebt over dit procedé of als u met ons wilt overleggen over de resultaten, kunt u contact met ons opnemen via privacypolicy@soliver.com.


Google Maps

Op onze website maken wij gebruik van Google Maps (API) van Google LLC., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA ('Google'). Google Maps is een webdienst voor weergave van interactieve (land)kaarten om geografische informatie visueel weer te kunnen geven. Middels gebruikmaking van deze dienst krijgt u onze locatie te zien en zult u onze store makkelijker kunnen vinden.


Reeds bij het bezoeken van de subpagina's waarop de kaart van Google Maps is ingevoegd, wordt informatie over uw gebruik van onze website (zoals bijv. uw IP-adres) naar de server van Google in de VS verzonden en aldaar opgeslagen. Dit geschiedt onafhankelijk van het feit of Google een gebruikersaccount aanbiedt, waarmee u bent ingelogd, of dat er geen gebruikersaccount bestaat. Als u bij Google bent ingelogd, worden uw gegevens direct aan uw account gekoppeld. Als u de koppeling met uw Google-profiel niet op prijs stelt, dient u zich vóór activering van de knop uit te loggen. Google slaat uw gegevens (ook voor niet gebruikers die niet zijn ingelogd) op als gebruikersprofielen en analyseert deze. Een dergelijke analyse geschiedt met name conform art. 6 lid 1 sub f AVG op basis van de rechtmatige belangen van Google bij het tonen van gepersonaliseerde advertenties, marktonderzoek en/of een op de behoeften afgestemd ontwerp van de website. Houd er rekening mee dat met uw toestemming zo nodig ook een doorgifte van gegevens geschiedt aan een derde land buiten de EU/EER dat een lager gegevensbeschermingsniveau kan hebben dan de EU (artikel 49 lid 1 zin 1 sub a EU-AVG). U hebt het recht om bezwaar te maken tegen de aanmaak van deze gebruikersprofielen, waarbij u zich bij uitoefening van dit recht dient te wenden aan YouTube.


Als u in het kader van het gebruik van Google Maps niet akkoord gaat met de toekomstige overdracht van uw gegevens aan Google bestaat er ook de mogelijkheid om de webdienst van Google Maps volledig te deactiveren door JavaScript in uw browser uit te schakelen. Er kan dan geen gebruik worden gemaakt van Google Maps en dus ook niet van de kaartweergave op deze website. De gebruikersvoorwaarden van Google kunt u bekijken op http://www.google.de/intl/de/policies/terms/regional.html, de extra gebruikersvoorwaarden voor Google Maps zijn beschikbaar op https://www.google.com/intl/de_US/help/terms_maps.html


Gedetailleerde informatie over de gegevensbescherming in verband met het gebruik van Google Maps vindt u op de website van Google ('Privacybeleid van Google'). http://www.google.de/intl/de/policies/privacy/
Bescherming van de webshop tegen aanvallen (Cloud Flare)


Om veiligheidsredenen en ter bescherming van de overdracht van vertrouwelijke informatie, zoals bijv. verzoeken die u ons als websitebeheerder stuurt, maakt deze website gebruik van een SSL-codering. Een versleutelde verbinding herkent u aan het feit dat de adresbalk van uw browser van 'http://' verandert naar 'https://' en aan het slotje in de adresbalk van uw browser. Als de SSL-versleuteling is geactiveerd, kunnen de gegevens die u ons toezendt niet door derden worden gelezen. Om u op onze website een beveiligde gegevensoverdracht via SSL-codering te kunnen bieden, teneinde ons te beschermen tegen aanvallen en om de laadtijden te optimaliseren maken we gebruik van de dienst van Cloudflare, Inc. 101 Townsend St San Francisco, CA 94107. Houd er rekening mee dat met uw toestemming zo nodig ook een doorgifte van gegevens geschiedt aan een derde land buiten de EU/EER dat een lager gegevensbeschermingsniveau kan hebben dan de EU (artikel 49 lid 1 zin 1 sub a EU-AVG). Cloudflare verzamelt statistische gegevens over het bezoek aan deze website. De toegangsgegevens omvatten: naam van de bezochte website, bestand, datum en tijdstip van het bezoek, grootte van de gegevensoverdracht, melding over succesvol bezoek, browsertype en -versie, het besturingssysteem van de gebruiker, verwijzende URL (de eerder bezochte website), IP-adres en de aanvragende provider. Cloudflare gebruikt de protocolgegevens voor statistische evaluaties ten behoeve van de werking, de veiligheid en de optimalisatie van het aanbod. Lees hiertoe ook de privacyverklaring van Cloudflare; deze is hier https://www.cloudflare.com/privacypolicy/ beschikbaar.


Daarbij beroepen wij ons op ons rechtmatige belang conform artikel 6, lid 1 sub f van de EU-AVG. U kunt te allen tijde gebruikmaken van uw recht als betrokkene. Indien u vragen hebt, kunt u contact met ons opnemen via privacypolicy@soliver.com.Datum laatste wijziging 02-12-2021

Een momentje a.u.b. – je geduld wordt beloond

Fout

Sluiten

Een momentje a.u.b. – je geduld wordt beloond

Fout

Sluiten