Algemene voorwaarden voor deelname aan het s.Oliver klantenkaartsysteem

1. Geldigheidsgebied

(1) s.Oliver Sales GmbH & Co. KG, Ostring, D-97228 Rottendorf, haar gelieerde dochterondernemingen alsmede de s.Oliver-partnerbedrijven (hierna te noemen: s.Oliver) bieden gezamenlijk de s.Oliver-klantenkaart aan.

(2) Deze Algemene Deelnamevoorwaarden regelen de verhouding tussen s.Oliver en de consument die aan het s.Oliver-klantenkaartsysteem deelneemt (hierna te noemen: kaarthouder).

(3) Iedere natuurlijke persoon vanaf 18 jaar oud kan kaarthouder worden.

(4) Door het aanvraagformulier te ondertekenen, stemt kaarthouder in met de toepasselijkheid van deze Algemene Deelnamevoorwaarden.

(5) Kaarthouder dient wijzigingen in zijn aanmeldingsgegevens onmiddellijk te melden ¹ ² ³ ⁴

2. Het verkrijgen van bonuspunten

(1) Kaarthouders ontvangen op vertoon van hun s.Oliver-klantenkaart in deelnemende s.Oliver-winkels resp. bij aankopen in de s.Oliver-onlineshop (soliver.com) tegen de aldaar genoemde voorwaarden als geregistreerde klant bonuspunten ter waarde van 3% van hun aankoopbedrag (verdienen: 1 euro = 3 punten / verzilveren:1 punt = 1 cent).

Bovendien kunnen statuspunten worden verworven in de daarvoor bedoelde tijdelijke acties. De bonuspunten worden op de bonusrekening van kaarthouder bijgeschreven, daar gespaard en telkens bij elkaar opgeteld.

(2) Kaarthouders die op het moment van de maandelijkse afrekening ten minste 1.800 punten hebben verzameld in de laatste 12 maanden vóór de betreffende afrekening, krijgen automatisch een gepersonaliseerde s.Oliver VIP-klantenkaart toegestuurd. Op vertoon van deze kaart ontvangt kaarthouder bonuspunten ter waarde van 5% van zijn aankopen gedurende een periode van 24 maanden vanaf verzending van de gepersonaliseerde kaart.

(3) Bij de maandelijkse afrekening worden de gespaarde punten alleen meegenomen, indien de daaraan ten grondslag liggende bestellingen niet binnen de wettelijke herroepingstermijn worden ingetrokken en de puntenaftrek conform punt 2 (4) om die reden niet meer kan plaatsvinden. De verzending van de personaliseerde s.Oliver-klantenkaart vindt eveneens pas plaats na verstrijken van de wettelijke herroepingstermijn.

(4) Indien een bepaalde koopovereenkomst ongedaan wordt gemaakt (retournering, ruilen, klant, enz.) wordt het overeenkomstige aantal bonuspunten weer afgeschreven. Indien op basis van deze bonuspunten reeds tegoedbonnen zijn verstrekt of indien deze inmiddels bij een aankoop in de s.Oliver-onlineshop zijn verzilverd, kan er een negatief saldo ontstaan waarmee bonuspunten uit toekomstige afrekenperiodes zullen worden verrekend.

(5) Bonuspunten worden alleen bijgeschreven op vertoon van de s.Oliver-klantenkaart resp. bij aankopen in de s.Oliver-onlineshop als geregistreerde klant. Het (laten) bijschrijven van punten op een later tijdstip is uitgesloten.

(6) Kaarthouder kan regelmatig informeren naar de hoogte van zijn bonuspuntensaldo, en wel online via soliver.com/card of telefonisch bij de s.Oliver-klantenkaartservice via het nummer 00800 0 765 483 7. Bezwaren tegen het actuele puntensaldo dienen binnen een maand na kennisname van het saldo schriftelijk, met opgaaf van het klantenkaartnummer en vergezeld van de betreffende kassabon te worden ingediend. Indien er geen tijdig bezwaar worden ingediend, geldt dit als aanvaarding van het bonuspuntensaldo.

3. Bonussaldo en tegoedbon

(1) De punten die op de bonusrekening zijn bijgeschreven, kunnen vanaf een saldo van 250 punten (overeenkomend met een waarde van € 2,50) in de s.Oliver-onlineshop worden verzilverd.

(2) Klanten die liever in de s.Oliver Store winkelen, kunnen via een Store-medewerker een voucher aanmaken en deze bij de kassa inwisselen als zij een tegoed van 300 Fashion Points of meer hebben. De waarde van de voucher wordt naar beneden afgerond op hele euro's. De resterende Fashion Points blijven op de rekening van de klant staan. U kunt alle deelnemende s.Oliver-winkels vinden in onze winkelzoeker door S.OLIVER CARD te selecteren.

(3) De relevante periode voor het bepalen van het bonuspuntensaldo bij de maandelijkse afrekening zijn telkens de daaraan voorafgaande 12 maanden waarin de klant aan het klantenkaartsysteem heeft deelgenomen. Bonuspunten op basis van aankopen ouder dan 12 maanden komen te vervallen.

(4) Tegoedbonnen zijn 12 maanden geldig; bij verzilvering dienen de originele tegoedbonnen te worden getoond. Na verzilvering komen zij te vervallen. Tegoedbonnen resp. hierop aanwezige restbedragen kunnen niet in contanten worden uitbetaald.

(5) s.Oliver is niet verantwoordelijk voor het verlies van tegoedbonnen (in het bijzonder tijdens de postverzending), tenzij dit het gevolg is van opzet of grove nalatigheid van de kant van s.Oliver.

4. Verlies, diefstal etc

(1) Wanneer de s.Oliver-klantenkaart verloren raakt, gestolen wordt of op andere wijze zoekraakt, dient kaarthouder dit onmiddellijk te melden ¹ ² ³. Op zijn verzoek ontvangt hij een vervangende kaart. Hierop blijven reeds ontvangen kortingen en saldo’s behouden.

(2) s.Oliver behoudt zich het recht voor schadevergoeding te eisen bij misbruik van de s.Oliver-klantenkaart.

5. Pricacyverklaring

(1) Verantwoordelijk is s.Oliver Sales GmbH & Co. KG, Ostring, 97228 Rottendorf, Duitsland. U kunt ons als volgt bereiken: Telefoon: 00800 0 765 483 7, e-mailadres: service@fashionfamily-card.com. Onze toezichthouders voor gegevensbescherming bereikt u via: privacypolicy@soliver.com.

(2) Voor de deelname aan het s.Oliver Card-programma worden bij aanmelding de volledige naam, de geboortedatum en het volledige adres van de kaarthouder verzameld. Deze gegevens zijn nodig voor identificatie en de uitvoering van het programma en worden direct bij de aanvrager verzameld. Zonder deze gegevens is deelname aan het programma niet mogelijk. Voor het uitvoeren en leveren van diensten in het kader van het klantenkaartprogramma verzamelt en verwerkt de uitgever gegevens over de aankoopgeschiedenis van de kaarthouder. Via een online tool kunnen de basisgegevens van klanten en de aankoopgeschiedenis via verschillende eindapparaten (dekstopcomputers, tablets) worden ingezien en gewijzigd. De inzage in de basisgegevens van klanten (voornaam, achternaam, adres, e-mailadres, telefoonnummer, geboortedatum, statusoverzicht) dient ter verbetering van de klantenservice. De inzage in de aankoopgeschiedenis (datum van aankopen en gekochte artikelen) dient ter aanbeveling van relevante nieuwe artikelen. Een wijziging van de basisgegevens van klanten geschiedt uitsluitend op verzoek van de klant. Daarbij worden door de uitgever aangewezen dienstverleners gebruikt die handelen volgens de instructies en contractueel gebonden zijn aan het recht inzake gegevensbescherming. Een overdracht van gegevens aan derden vindt niet plaats. Een overdracht van gegevens naar zogenaamde derden landen vindt niet plaats. Een overdracht van gegevens binnen het bedrijf geschiedt steeds met een bepaald doel voor ogen en in overeenstemming met het geldende recht.

(3) Om de aankoopgeschiedenis als noodzakelijk deel van het programma in kaart te brengen, verwerkt de uitgever gegevens voor de afwikkeling van de overeenkomst uit de stores en uit de bestellingen van de kaarthouder in de online shop, die worden samengevoegd. Dit bevat de volgende gegevens voor toewijzingsdoeleinden: naam, adres, gekochte en geretourneerde artikelen. Bij inwilliging van de kaarthouder door middel van dit verzoek worden deze gegevens bovendien gebruikt voor gepersonaliseerde informatie op het gebied van reclame (informatie over nieuwe producten en aanbiedingen, kortingsacties, wedstrijden en evenementen). Houd rekening met de afzonderlijke privacyverklaring die geldt voor onze website resp. de webshop en specifieke informatie bevat over de desbetreffende gegevensverwerking. U kunt te allen tijde en zonder opgave van redenen bezwaar maken tegen direct marketing. Dit geldt ook voor profilering, voor zover deze betrekking heeft op direct marketing. Na het indienen van een bezwaar worden uw gegevens niet meer voor deze doeleinden verwerkt. Het bezwaar is gratis en kan vormvrij worden ingediend ² ³.

(4) De uitgever verwerkt bovendien gegevens van de klantenkaarthouder op basis van rechtmatige belangen, met name voor het uitvoeren van marketinganalyses en marketingacties. Dit heeft met name betrekking op het koopgedrag en individuele interesses.

(5) In dit verband kan geautomatiseerde gegevensverwerking ook worden gebruikt om tot een besluit te komen. U kunt te allen tijden bezwaar maken tegen deze soort gegevensverwerking vanwege met uw specifieke situatie verband houdende redenen. Dit geldt ook voor profilering die op deze bepalingen is gebaseerd. Wij staken de verwerking van uw persoonsgegevens dan, tenzij wij dwingende gerechtvaardigde gronden voor de verwerking kunnen aanvoeren die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden of die verband houden met de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering.

(6) Zodra uw gegevens niet meer noodzakelijk zijn voor de deelname aan het klantenkaartprogramma, worden uw gegevens gewist. Het verdere bewaren van gegevens geschiedt alleen in die gevallen, waarin wij hiertoe verplicht of gerechtigd zijn, bijv. als u ons de toestemming hebt verleend om uw gegevens voor een bepaalde, langere tijdsduur op te slaan of ter uitoefening van een recht. Bepalingen die ons verplichten tot het bewaren van gegevens, zijn bijvoorbeeld te vinden in het Duitse Wetboek van Koophandel (Handelsgesetzbuch) of in de Duitse wet inzake rijksbelastingen (Abgabenordnung).

(7) Als betrokkene hebt u de volgende rechten: recht op inzage, recht op correctie, recht op gegevenswissing, recht op beperking van de verwerking, recht bezwaar te maken tegen de verwerking, recht op gegevensoverdraagbaarheid. Om aanspraak te maken op deze rechten, kunt u contact opnemen met privacypolicy@soliver.com. U hebt het recht bezwaar aan te tekenen bij een toezichthoudende autoriteit voor gegevensbescherming.

6. OPZEGGING, BEËINDIGING, WIJZIGING VAN DEZE VOORWAARDEN

(1) Kaarthouder kan zijn deelname aan het s.Oliver-klantenkaartsysteem te allen tijde en onmiddellijk opzeggen ¹ ² ³. Opzegging door s.Oliver is mogelijk met inachtneming van een redelijke termijn. Het recht op buitengewone opzegging blijft hierdoor onverlet.

(2) Indien er gedurende een periode van drie volle kalenderjaren geen nieuwe bonuspunten zijn verdiend, heeft s.Oliver het recht om de rekening van de deelnemer op te heffen. De klant kan echter te allen tijde een nieuwe klantenkaart aanvragen.

(3) Kaarthouder verplicht zich ertoe zijn s.Oliver-klantenkaart bij beëindiging onbruikbaar te maken, naar s.Oliver terug te sturen of in een s.Oliver-winkel af te geven.

7. Slotbepalingen

(1) s.Oliver behoudt zich het recht voor om het s.Oliver-klantenkaartsysteem op te heffen of aan te passen en tevens om deze deelnamevoorwaarden te wijzigen, in het bijzonder wanneer wettelijke bepalingen zulks vereisen of indien dit nodig is voor een betere afwikkeling dan wel het tegengaan van misbruik. Wijzigingen worden aan kaarthouder schriftelijk via het laatst opgegeven adres ofwel e-mail medegedeeld en gelden als aanvaard indien kaarthouder niet binnen een maand na ontvangst van de mededeling bezwaar maakt tegenover s.Oliver of de uitvoerende dienstverlener. In geval van dergelijke bezwaren zijn s.Oliver en kaarthouder gerechtigd de deelname van kaarthouder onmiddellijk te beëindigen. De wijzigingen gelden ook als aanvaard indien kaarthouder na verstrijken van genoemde termijn de s.Oliver-klantenkaart blijft gebruiken.

(2) Op deze Algemene Deelnamevoorwaarden en de algehele rechtsverhouding tussen s.Oliver en kaarthouder in relatie tot de s.Oliver-klantenkaart is ten aanzien van in Nederland woonachtige kaarthouders Nederlands recht van toepassing en ten aanzien van in België woonachtige is Belgisch recht van toepassing.

(3) Mocht een bepaling in deze deelnamevoorwaarden nietig zijn of worden, dan laat dit de geldigheid van alle overige bepalingen onverlet. s.Oliver is gerechtigd de betreffende bepaling te vervangen door een rechtsgeldige bepaling die zoveel mogelijk overeenkomt met de strekking en bedoeling van de nietig gebleken bepaling.

¹ deelnemende s.Oliver-winkels.

² E-Mail: service@fashionfamily-card.com

³ internationale klantenhotline 00800 0 765 483 7 (gratis)

⁴ soliver.com/card

Update 01/2019